گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/11/30

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. شاخص هم‌وزن نیز در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. امروز نمادهای کوچک و متوسط تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 3881 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، کاهش قابل توجهی نداشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، 14% کاهش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1183 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای نهمین روز متوالی با ثبت رقم 108 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 812 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای سومین روز متوالی با ثبت رقم 228 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.
ارزش صف‌های خرید 577 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 238 میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 53 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 105 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 476 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های انبوه سازی با ارزش معاملات 354 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) و فلزات اساسی با ارزش معاملات 257 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه دارویی با ارزش معاملات 164 میلیارد تومان (1.4 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه غذایی با ارزش معاملات 143 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) و گروه حمل و نقل با ارزش معاملات 81 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.32% 6,610 2,071,136 شاخص کل
0.64% 4,589 727,304 شاخص هم وزن
1.0%- 33,300,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 489
تعداد کل نمادهای منفی 271
تعداد صف های خرید 71
ارزش صف های خرید 577 میلیارد تومان نسبت به میانگین هفتگی 238 میلیارد تومان افزایش
تعداد صف های فروش 40
ارزش صف های فروش 105 میلیارد تومان کاهش 52 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.5
برآیند ورود و خروج پول 108 میلیارد تومان خروج نقدینگی خروج 1183 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 9/3 همت نسبت به میانگین ماهانه، 14% کاهش
معاملات سنگین بازار بیوتیک،کرومیت،آس پ،ورنا،آردینه،زماهان،فنر،قیستو

 

میلیارد تومان نام
36 دارویی صنایع با بیشترین ورود
13 کانه فلزی
4 زراعت
41- خودرویی صنایع با بیشترین خروج
39- بانکی
30- شیمیایی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
21.8 وثنو 10.8  کساپا
13.6 وآذر 8.5 فنر
11.4 ختوقا 7.4 خلنت
11.2 آس پ 7.2 وآیند
7.2 ثاخت 6.7 وآرین

حجم مشکوک ماهانه

افق ساروج آريان قاسم
فجوش فايرا خودرو دحاوي
درازك شتهران سشمال بيوتيك
قمرو وملت وحافظ مارون
بموتو چافست ساراب غناب
استقلال تاتمس كساپا تكيميا
فزرين فروي سيدكو فغدير
دعبيد غصينو پاسا غمارگ

خرید سنگین حقیقی

در نماد لپیام 5 کد حقیقی هر کدام 208 میلیون مجموع 1 میلیارد تومان خرید کردند.

افق2 1 58805 58805
حسينا2 1 2990 2990
لپيام 5 208 1040
واحصا 3 207 621
تپولا 2 200 400
غالبر 48 199 9552
وبرق 10 191 1910
كروميت 86 177 15222
حرهشا 1 135 135
قيستو 53 122 6466
وحافظ 9 107 963
فغدير 36 105 3780
وملت 13 102 1326

فیلتر کندل اینگولفینگ

غمينو وهامون
درهآور قزوين
قشرين بالبر
درازك غشاذر
پي پاد پلاست

کف حمایت 3 ماهه

اميد شستا وپست ساروج
كفرآور ومهان كگل شيران
بموتو شرانل وبيمه شخارك
فروس شبهرن رتكو اردستان
وامين شفن شفا شراز
وخاور ونفت وسينا پرديس
سيتا اتكاي اتكام دارو
شصفها وسرمد تاپيكو قچار
تنوين ولقمان ومدير شاراك
تكاردان سبجنو پاسا وتوسم

 

نظرات کاربران