گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/11/29

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز نزولی است. امروز نمادهای شاخص‌ساز تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 3478 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 12% و نسبت به میانگین ماهانه 24% کاهش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1084 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای هشتمین روز متوالی با ثبت رقم 156 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 478 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای دومین روز متوالی با ثبت رقم 311 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.
ارزش صف‌های خرید 257 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 25 میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 1 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 188 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 342 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های انبوه سازی با ارزش معاملات 308 میلیارد تومان (0.7 برابر میانگین هفتگی) و سیمانی با ارزش معاملات 241 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه پالایش فرآورده های نفتی با ارزش معاملات 112 میلیارد تومان (1.6 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه دارویی با ارزش معاملات 167 میلیارد تومان (1.4 برابر میانگین هفتگی) و گروه سیمانی با ارزش معاملات 241 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.23% 4,723 2,064,743 شاخص کل
0.19% 1,371 722,747 شاخص هم وزن
1.8% 33,600,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 481
تعداد کل نمادهای منفی 291
تعداد صف های خرید 57
ارزش صف های خرید 258 میلیارد تومان نسبت به میانگین هفتگی 25 میلیارد تومان افزایش داشته
تعداد صف های فروش 51
ارزش صف های فروش 188 میلیارد تومان افزایش 2 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.3
برآیند ورود و خروج پول 156 میلیارد تومان خروج نقدینگی خروج 1080 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 5/3 همت نسبت به میانگین هفتگی، 12% و نسبت به میانگین ماهانه 24% کاهش
معاملات سنگین بازار بیوتیک،گدنا،پالایش،ثپردیس،مادیرا،خگستر،کترام،وسپه

 

میلیارد تومان نام
8 دارویی صنایع با بیشترین ورود
6 زراعت
4 قندوشکر
91- خودرو صنایع با بیشترین خروج
20- شیمیایی
19- کانه فلزی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
6.5 تمحرکه 16.1 ثنوسا
5.8 وآوا 11.3 بتهران
4 حگهر 10.9 فنر
3.9 وبرق 8 ثجنوب
3 وثنو 7.2 ثاخت

حجم مشکوک ماهانه

شدوص دكپسول دحاوي فروي
استقلال سيدكو حگهر سصفها
وپخش شپاس غمارگ قيستو
تكاردان فايرا پاكشو سمتاز
نمرينو شتهران سشمال پرداخت
نبروج ونيكي وبرق چافست

خرید سنگین حقیقی

در نماد فولاد 2 کد حقیقی هر کدام 3832 میلیون مجموع 7.6 میلیارد تومان خرید کردند.

فولاد2 2 3832 7664
وپخش2 1 2894 2894
ثزاگرس 2 457 914
واحصا 2 356 712
لپيام 5 227 1135
سكارون 11 211 2321
دشيري 2 179 358
وثخوز 2 176 352
حرهشا 2 162 324
وحافظ 7 152 1064
ثجوان 2 129 258
ملت 65 112 7280
وثنو 51 107 5457

فروش سنگین حقیقی

در توسن 4 کد ، هر کد 7119 میلیون تومان  مجموعا 28.4 میلیارد تومان فروختند.

توسن2 4 7119 28476
آ س پ 4 402 1608
ثتران 23 218 5014
بتهران 99 171 16929
كگاز 103 137 14111
قشرين 19 128 2432
خلنت 181 123 22263
شرنگي 14 113 1582
خودرو 697 109 75973
افق 38 108 4104
وآيند 39 106 4134
سنوين 2 104 208
وسديد 107 101 10807
قيستو 89 100 8900

کف حمایت 3 ماهه

اميد شستا وپست ساروج
كفرآور ومهان كگل شيران
بموتو شرانل وبيمه شخارك
فروس شبهرن رتكو اردستان
وامين شفن شفا شراز
وخاور ونفت وسينا پرديس
سيتا اتكاي اتكام دارو
شصفها وسرمد تاپيكو قچار
تنوين ولقمان ومدير شاراك
تكاردان سبجنو پاسا وتوسم

 

نظرات کاربران