گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/11/28

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل نزولی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز نزولی است. امروز نمادهای شاخص‌ساز عرضه بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 3935 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 6% و نسبت به میانگین ماهانه 16% کاهش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1042 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای هفتمین روز متوالی با ثبت رقم 334 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 287 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما امروز 442 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.
ارزش صف‌های خرید 248 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 19 میلیارد تومان افزایش داشته است. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش هم با افزایش 30 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 226 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 463 میلیارد تومان (1.5 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های انبوه سازی با ارزش معاملات 344 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات 259 میلیارد تومان (1.6 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه پالایش فرآورده های نفتی با ارزش معاملات 144 میلیارد تومان (2.5 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه نهادهای مالی واسط با ارزش معاملات 84 میلیارد تومان (2.2 برابر میانگین هفتگی) و گروه ماشین و تجهیزات با ارزش معاملات 80 میلیارد تومان (1.9 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.89%- 18,517- 2,060,022 شاخص کل
0.86%- 6,227- 721,401 شاخص هم وزن
1.6% 33,000,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 138
تعداد کل نمادهای منفی 621
تعداد صف های خرید 49
ارزش صف های خرید 248 میلیارد تومان نسبت به میانگین هفتگی 19 میلیارد تومان افزایش داشته
تعداد صف های فروش 68
ارزش صف های فروش 226 میلیارد تومان افزایش 30 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.4
برآیند ورود و خروج پول 334 میلیارد تومان خروج نقدینگی خروج 1040 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 4 همت نسبت به میانگین هفتگی، 6% و نسبت به میانگین ماهانه 16% کاهش
معاملات سنگین بازار فنر،گلدیرا،کرومیت،تلیسه،بیوتیک،ثباغ،سصفها،تاپکیش،سدشت،چافست

 

میلیارد تومان نام
15 دارویی صنایع با بیشترین ورود
12 ماشین آلات
11 کاشی و سرامیک
72- شیمیایی صنایع با بیشترین خروج
46- انبوه سازی
41- بانکی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
13.6 تمحرکه 12.1 ثاخت
13.5 تلیسه 11.4 وساخت
11.8 خلنت 9.9 ثباغ
7.1 وملی 8.3 ثغرب
5.4 کرومیت 7.6 خپارس

 

حجم مشکوک ماهانه

شدوص چافست ساربيل
وبوعلي شتران غمارگ
استقلال تاتمس خپارس
تكاردان ومشان وحافظ
دكوثر فالوم كلوند
فنر قيستو واحصا
شكبير تليسه ساراب
نبروج وتعاون سيدكو
دحاوي افق شپاس
گلديرا شزنگ شتهران

خرید سنگین حقیقی

در نماد چافست 48 کد حقیقی هر کدام 184 میلیون مجموع 8.8 میلیارد تومان خرید کردند.

بفجر2 1 5095 5095
وخاور2 1 2129 2129
دشيري 1 380 380
چافست 48 184 8832
وحافظ 33 174 5742
سصفها 80 167 13360
وثنو 51 135 6885
دهدشت 8 128 1024
غشوكو 1 117 117
وكار 64 116 7424
بپرديس 19 116 2204
ويسا 16 110 1760
ثزاگرس 1 101 101

فروش سنگین حقیقی

در وبرق 4 کد ، هر کد 495میلیون تومان  مجموعا 1.9 میلیارد تومان فروختند.

وخاور2 1 2129 2129
وبرق 4 495 1980
ثتران 19 251 4769
جهرم0212 2 211 422
ثجنوب 46 186 8556
وآيند 22 166 3652
كساپا 62 151 9362
وحافظ 69 150 10350
قيستو 91 135 12285
بتهران 41 133 5453
شليا 2 112 224
تفارس 53 111 5883
دهدشت 19 104 1976
كقزوي 55 103 5665
وساخت 290 101 29290

کف حمایت 3 ماهه

اميد شستا وپست ساروج
كفرآور ومهان كگل شيران
بموتو شرانل وبيمه شخارك
فروس شبهرن رتكو اردستان
وامين شفن شفا شراز
وخاور ونفت وسينا پرديس
سيتا اتكاي اتكام دارو
شصفها وسرمد تاپيكو قچار
تنوين ولقمان ومدير شاراك
تكاردان سبجنو پاسا وتوسم

 

نظرات کاربران