گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/10/10

دسته بندی اخبار بورس

بیشترین ارزش معاملات را گروه انبوه سازی با ثبت رقم 510 میلیارد تومان (1.4 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات 398 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات 373 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

گروه لاستیک و پلاستیک با ارزش معاملات 84 میلیارد تومان (1.7 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه انبوه سازی با ارزش معاملات 510 میلیارد تومان (1.4 برابر میانگین هفتگی) و گروه چندرشته‌ای با ارزش معاملات 103 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.30%- 6,598- 2,176,120 شاخص کل
0%17 1,319- 758,325 شاخص هم وزن
0.1% 29,690,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 260
تعداد کل نمادهای منفی 531
تعداد صف های خرید 54
ارزش صف های خرید 350میلیارد تومان افزایش 54میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 37
ارزش صف های فروش 36 میلیارد تومان کاهش 34 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1
برآیند ورود و خروج پول 330میلیارد تومان خروج نقدینگی خروج 1221میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 7/4 همت نسبت به میانگین هفتگی، 6% و نسبت به میانگین ماهانه 8% کاهش
معاملات سنگین بازار نیان ، شستا، وتوس ، غشصفا ، وبصادر ، خنصیر ، کرومیت ، والماس ، ثشرق ، سبزوار ، ثبهساز ، مادیرا

 

میلیارد تومان نام
28 انبوه سازی صنایع با بیشترین ورود
10 محصولات غذایی
3 کانه فلزی
45 بانک صنایع با بیشترین خروج
38 خودرو
34 شیمیایی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
11.7 تمحرکه 7.6 کسرام
10.6 غشصفا 3.2 تبرک
10.1 ثباغ 2.7 لابسا
9.7 خنصیر 2.5 پی پاد
9.5 ثپردیس 2.2 وبرق

حجم مشکوک ماهانه

تمحركه شگستر
ثباغ خنصير
زمگسا دابور
فلامي والماس
ساوه خلنت
نيان پلاست
وتوس

خرید سنگین حقیقی

در نماد شستا 4  کد حقیقی هر کدام 2750 میلیون مجموع 11 میلیارد تومان خرید کردند

فولاي2 1 8580 8580
سيلام2 1 7326 7326
صبا2 1 3736 3736
وصندوق2 2 3592 7184
شستا2 4 2750 11000
وامير 7 316 2212
ثزاگرس 4 261 1044
لپارس 4 169 676
پلاست 332 125 41500
كازرو 8 121 968
شتولي 3 113 339
وثوق 36 97 3492

فروش سنگین حقیقی

در وغدیر 4  کد ، هر کد 4546 میلیون مجموع 18.184 میلیارد تومان فروختند

وسالت2 1 88222 88222
فولاي2 1 8580 8580
سيلام2 1 7326 7326
وغدير2 4 4546 18184
كساپا 4 453 1812
بازرگام 22 392 8624
وسديد 13 345 4485
وكادو 14 120 1680
وشهر 68 117 7956
قيستو 8 105 840
وبهمن 31 104 3224
پلاست 445 103 45835
كقزوي 64 101 6464
وخاور 93 98 9114
تمحركه 297 96 28512

کف حمایت 3 ماهه

تنوين فغدير ساراب ارفع سبجنو
وسالت وپست فايرا فنورد واميد
مبين اتكام رفاه جم پيلن كرماشا
پلوله بتهران خراسان لوتوس شمواد
سايرا خپويش سمتاز تكاردان شكبير
ولقمان كپشير ومهان شبهرن وكار

 

نظرات کاربران