گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/10/09

دسته بندی اخبار بورس

بیشترین ارزش معاملات را گروه انبوه سازی با ثبت رقم 504 میلیارد تومان (1.5 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات 456 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) و فلزات اساسی با ارزش معاملات 388 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

گروه اطلاعات و ارتباطات با ارزش معاملات 70 میلیارد تومان (2.1 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه منسوجات با ارزش معاملات 59 میلیارد تومان (1.6 برابر میانگین هفتگی) و گروه حمل و نقل با ارزش معاملات 222 میلیارد تومان (1.5 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.24% 5,315 2,182,725 شاخص کل
0.58% 4,358 759,654 شاخص هم وزن
0.6% 29,620,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 421
تعداد کل نمادهای منفی 351
تعداد صف های خرید 63
ارزش صف های خرید 401 میلیارد تومان کاهش 93 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 34
ارزش صف های فروش 372 میلیارد تومان افزایش 41 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.2
برآیند ورود و خروج پول 7 میلیارد تومان ورود نقدینگی خروج 1210 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 3/5 همت نسبت به میانگین ماهانه %3  ونسبت یه هفته افزایش
معاملات سنگین بازار حفارس،ثشاهد،دارایکم،ثپردیس،نطرین،همراه،ثرود،غشصفا،تپسی،فسبزوار،زماهان،ثعمرا

 

میلیارد تومان نام
62 حمل و نقل صنایع با بیشترین ورود
57 انبوه سازی
20 لاستیک
51- شیمیایی صنایع با بیشترین خروج
21- فلزات اساسی
20- بانکی

 

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
37 حفارس 31.8 ثشرق
32 ثپردیس 11 وسدید
20 ثشاهد 4.6 شمواد
19.6 همراه 2.3 کگاز
18.7 نطرین 2 کساپا

حجم مشکوک 4 برابر میانگین ماه

حجم مشکوک

خرید سنگین حقیقی

به طور مثال 1 کد حقیقی 10 میلیارد تومان خنصیر خریده است

خرید سنگین حقیقی

 

فروش سنگین حقیقی

به طور مثال 6 کد حقیقی نفری 8434 میلیون تومان که جمعا 50 میلیارد تومان میشود ، وخاور فروختند

فروش سنگین حقیقی

نظرات کاربران