گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/11/08

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. شاخص هم‌وزن نیز در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. امروز نمادهای کوچک و متوسط تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 5101 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی و ماهانه، تغییر قابل توجهی نداشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 2305 میلیارد تومان را نشان می‌دهد.  اما امروز 51 میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 636 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما امروز برای دومین روز متوالی 332 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید 254 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 75 میلیارد تومان افزایش داشته است.

از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 106 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 162 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه انبوه سازی با ثبت رقم 601 میلیارد تومان (1.4 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 363 میلیارد تومان (0.5 برابر میانگین هفتگی) و خودرویی با ارزش معاملات 345 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.06% 1,210 2,128,040 شاخص کل
0.97% 7,123 740,449 شاخص هم وزن
0.7%- 33,000,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 471
تعداد کل نمادهای منفی 327
تعداد صف های خرید 92
ارزش صف های خرید 254 میلیارد تومان نسبت به میانگین هفتگی 75 میلیارد تومان افزایش
تعداد صف های فروش 36
ارزش صف های فروش 162 میلیارد تومان کاهش 106 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 2
برآیند ورود و خروج پول 51 میلیارد تومان ورود نقدینگی خروج 2300 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 5/2 همت نسبت به میانگین هفتگی و ماهانه، کاهش قابل توجهی نداشته
معاملات سنگین بازار وآذر،ثاخت،کرومیت،واتی،شیراز،کرازی،ثتران،ثشاهد،ثبهساز،خزامیا،شگستر،غپآذر

 

میلیارد تومان نام
82 انبوه سازی صنایع با بیشترین ورود
26 رایانه
19 غذایی
61- فلزات اساسی صنایع با بیشترین خروج
31- چندرشته ای
25- بانکی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
15.6 ثبهساز 31.7 ثنوسا
15.4 سدشت 14.8 دی
13.7 وآذر 13.7 ثفارس
12.2 ثتران 7.5 وملی
9 ثاخت 7.5 کمرجان

حجم مشکوک ماهانه

پسهند رفاه ولكار شغدير
سپيد قنيشا كلوند فسپا
ثتران ولپارس وايران زگلدشت
كسعدي سصفها وگستر فغدير
وصندوق دسانكو وآذر ثاميد
قتربت چنوپا شيراز وآرين
عاليس فولاي مفاخر ثاخت
كرازي سخاش تكمبا قپيرا
وجامي كساوه چافست خكمك

خرید سنگین حقیقی

در نماد خاور 2 کد حقیقی هر کدام 4635 میلیون مجموع 9.2 میلیارد تومان خرید کردند.

خاور2 2 4635 9270
ثشاهد 50 321 16050
ممسني 6 175 1050
كسرام 59 128 7552
قيستو 13 126 1638
شرنگي 30 121 3630
مفاخر 232 121 28072
وسنا 26 116 3016
قاروم 1 102 102
تمحركه 20 99 1980
ثتوسا 4 97 388
وهنر 21 96 2016

فروش سنگین حقیقی

در وسالت 16 کد ، هر کد 5348 میلیون مجموعا 85 میلیارد تومان فروختند

وسالت2 16 5348 85568
خكاوه2 2 4696 9392
بازرگام 11 263 2893
وصندوق 29 216 6264
تپولا 1 174 174
وثخوز 1 165 165
گنگين 18 151 2718
ويسا 17 150 2550
ممسني 9 142 1278
افق 41 115 4715
غبهار 31 112 3472
دفرا 17 106 1802
سدشت 184 105 19320
سمتاز 9 101 909

کف حمایت 3 ماهه

فسديد لوتوس ومهان وآيند خبازرس
چفيبر بهير شرانل غزر وپسا
پشاهن بكابل بسويچ باران حپارسا
وامين ساذري نيرو فاذر دجابر
قتربت ددانا واتي پاكشو جهرم
سيتا غمهرا كورز ولقمان وآتوس
تنوين جم پيلن ميدكو وپست سفارود
تكاردان داراب سمايه ثجوان ساراب
خليبل كوير فنرژي فنوال ما
ولبهمن خراسان اتكاي فجهان فبستم
ورازي حشكوه فنفت دتهران‌ ولساپا
وجامي غيوان غبهنوش رتكو قلرست

 

نظرات کاربران