گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/11/03

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل نزولی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز نزولی است. امروز نمادهای کوچک و متوسط عرضه بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 5431 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی و ماهانه، کاهش قابل توجهی نداشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 2807 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای هشتمین روز متوالی با ثبت رقم 944 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 253 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما امروز 109 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است. این درحالی است که در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها نسبت به میانگین ماهانه در حال کاهش است.

ارزش صف‌های خرید 97 میلیارد تومان است که کاهش 19 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد.

این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش 80 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 569 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه فلزات اساسی با ثبت رقم 558 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های انبوه سازی با ارزش معاملات 556 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) و خودرویی با ارزش معاملات 447 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه اطلاعات و ارتباطات با ارزش معاملات 77 میلیارد تومان (2.8 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه وسایل ارتباطی با ارزش معاملات 38 میلیارد تومان (1.9 برابر میانگین هفتگی) و گروه کانی‌های غیرفلزی با ارزش معاملات 222 میلیارد تومان (1.6 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
1.24%- 26,527- 2,120,035 شاخص کل
2.12%- 15,658- 724,116 شاخص هم وزن
2.5% 33,130,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 103
تعداد کل نمادهای منفی 681
تعداد صف های خرید 33
ارزش صف های خرید 97 میلیارد تومان کاهش 19 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 104
ارزش صف های فروش 569 میلیارد تومان افزایش 80 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 0.9
برآیند ورود و خروج پول 944 میلیارد تومان خروج نقدینگی خروج 2800 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 5/5 همت نسبت به میانگین هفتگی و ماهانه، کاهش قابل توجهی نداشته
معاملات سنگین بازار کمرجان،اسیاتک،وآتوس،تکمبا،داتام،ثتران،ثمسکن

 

میلیارد تومان نام
9 کانی غیرفلزی صنایع با بیشترین ورود
2 کاشی و سرامیک
1 اطلاعات و ارتباطات
194- فلزات اساسی صنایع با بیشترین خروج
101- بانکی
89- شیمیایی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
59.8 کسرام 45 شپنا
32.4 آس پ 18.2 ثشاهد
23.1 ثتران 17.9 خبنیان
21.9 ثغرب 12.5 ثنوسا
11.9 وسدید 11.7 ثعمرا

حجم مشکوک ماهانه

فصبا قيستو ممسني
قتربت غشوكو وسينا
سجام وآفر دجابر
تمحركه شپنا وآتوس
وبانك حسير سفار
سفانو كسرام گپارس
شاوان ثتران تكمبا
وجامي سدور شاملا
گوهران كوير كي بي سي
شپارس خراسان حگردش
اسياتك لوتوس آ س پ
ومعلم شسم دسانكو
خديزل فجوش سخاش

خرید سنگین حقیقی

در نماد ثزاگرس 4 کد حقیقی هر کدام 273 میلیون مجموع 1.092 میلیارد تومان خرید کردند.

ثزاگرس 4 273 1092
شسم 11 247 2717
ممسني 4 246 984
وآرين 18 167 3006
ثتوسا 4 155 620
لپيام 43 144 6192
وارس 88 121 10648
پلاست 53 116 6148

فروش سنگین حقیقی

در وسالت 13 کد ، هر کد 6576 میلیون مجموعا 85 میلیارد تومان فروختند

وسالت2 13 6576 85488
فسديد 2 326 652
وآيند 23 275 6325
گنگين 9 274 2466
ممسني 14 250 3500
وارس 41 249 10209
بركت 66 226 14916
پلاست 44 186 8184
شستان 6 162 972
كساپا 13 160 2080
فافزا 7 151 1057
دعبيد 30 144 4320
شرنگي 15 144 2160
زماهان 17 136 2312
سفار 195 107 20865
شبريز 39 101 3939

کف حمایت 3 ماهه

فسديد لوتوس ومهان وآيند خبازرس
چفيبر بهير شرانل غزر وپسا
پشاهن بكابل بسويچ باران حپارسا
وامين ساذري نيرو فاذر دجابر
قتربت ددانا واتي پاكشو جهرم
سيتا غمهرا كورز ولقمان وآتوس
تنوين جم پيلن ميدكو وپست سفارود
تكاردان داراب سمايه ثجوان ساراب
خليبل كوير فنرژي فنوال ما
ولبهمن خراسان اتكاي فجهان فبستم
ورازي حشكوه فنفت دتهران‌ ولساپا
وجامي غيوان غبهنوش رتكو قلرست

 

نظرات کاربران