محمدرضا توکل نیا
نام و نام خانوادگی : محمدرضا توکل نیا
پست الکترونیک : m.tavakolnia@omidib.com
سمت : مدیر تامین مالی داخلی
شماره تماس: 02154906