سعید مینایی
نام و نام خانوادگی : سعید مینایی
پست الکترونیک : s.minaei@omidib.com
سمت : مدیر مالی
شماره تماس:  02154906