گزارش آماری بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰5

دسته بندی اخبار

روند کوتاه مدت شاخص کل صعودی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز صعودی است. امروز نمادهای کوچک و متوسط تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش بورس

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 4738 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی و ماهانه، تغییر قابل توجهی نداشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، ورود نقدینگی حقیقی (خرید حقیقی از حقوقی) به ارزش 1579 میلیارد تومان را نشان می‌دهد.  امروز نیز 139 میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است. این دومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی وارد سهام می‌گردد.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 233 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما امروز 115 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است. این درحالی است که در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها نسبت به میانگین ماهانه در حال کاهش است.
ارزش صف‌های خرید 321 میلیارد تومان است که کاهش 19 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. همچنین ارزش صف‌های فروش هم با کاهش 87 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی همراه بوده و در محدوده 123 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار 

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 480 میلیارد تومان (1.4 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 382 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) و انبوه سازی با ارزش معاملات 299 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه حمل و نقل با ارزش معاملات 197 میلیارد تومان (3.9 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه رایانه با ارزش معاملات 166 میلیارد تومان (3.3 برابر میانگین هفتگی) و گروه محصولات فلزی با ارزش معاملات 118 میلیارد تومان (3 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

 

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0/05% 1,069 2,304,448 شاخص کل
0/61% 4,650 763,655 شاخص هم وزن
-1/0% 41,400,000 قیمت سکه بورسی

 

 

فرابورس بورس آمار روز
196 181 تعداد نماد مثبت
154 162 تعداد نماد منفی
76 24 تعداد نماد صف خرید
268 میلیارد تومان 101 میلیارد تومان ارزش صف خرید
24 2 تعداد نماد صف فروش
111 میلیارد تومان 11 میلیارد تومان ارزش صف فروش
113 میلیارد ورود پول 31 میلیارد ورود پول ورود و خروج پول
1/5 همت 2/6 همت ارزش معاملات
54 درصد بازار مثبت , قدرت خرید بازار  = 1 کلیت بازار
146 میلیارد خروج پول صندوق درآمد ثابتetf
4.8 همت،نسبت به میانگین هفتگی و ماهانه، تغییر قابل توجهی نداشته است. ارزش معاملات خرد
حگهر،فاراک،تاپکیش،وتوسم،مادیرا،خاهن،فگستر،زماهان،وارس،فاذر معاملات سنگین بازار

 

 

میلیارد تومان نام
88 حمل و نقل صنایع با بیشترین ورود
41 محصولات فلزی
23 رایانه
-14 پالایشی صنایع با بیشترین خروج
-9 شیمیایی
-8 بیمه

 

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
31 فن افزار 11 کساپا
22 فاذر 5 شگستر
21 مادیرا 4 آینده
17 کسرام 3 ثامان
12 ثشرق 2 تمحرکه

 

 

 

خروج نقدینگی ورود نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
-12 شستا 89 حگهر
-10 شبندر 39 فاراک
-5 شپدیس 23 خاهن
-5 کسرام 12 فن افزار
-5 ختوقا 9 ولبهمن

 

نظرات کاربران