گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/09/19

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل صعودی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز صعودی است.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 5130 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 21% و نسبت به میانگین ماهانه 11% کاهش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، ورود نقدینگی حقیقی (خرید حقیقی از حقوقی) به ارزش 760 میلیارد تومان را نشان می‌دهد.  اما امروز 143 میلیارد تومان خروج نقدینگی به ثبت رسیده است. این سومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی از سهام خارج می‌گردد.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 896 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای دومین روز متوالی با ثبت رقم 152 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها نسبت به میانگین ماهانه در حال کاهش است.

ارزش صف‌های خرید 281 میلیارد تومان است که کاهش 36 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد.

همچنین ارزش صف‌های فروش هم با کاهش 15 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی همراه بوده و در محدوده 227 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه فلزات اساسی با ثبت رقم 445 میلیارد تومان (0.6 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات 377 میلیارد تومان (0.5 برابر میانگین هفتگی) و انبوه سازی با ارزش معاملات 322 میلیارد تومان (0.7 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه رایانه با ارزش معاملات 71 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه قند و شکر با ارزش معاملات 92 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) و گروه محصولات فلزی با ارزش معاملات 50 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0/01 112 2,161,077 شاخص کل
0/24% 1,787 746,446 شاخص هم وزن
0/6% 29,380,000 قیمت سکه بورسی
تعدادکل نمادهای مثبت 303
تعداد کل نمادهای منفی 450
تعداد صف های خرید 58
ارزش صف های خرید 281 میلیارد تومان کاهش 36 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 37
ارزش صف های فروش 227 میلیارد تومان کاهش 15 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.4
برآیند ورود و خروج پول 140 میلیارد تومان خروج نقدینگی ورود 760 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 2/5 همت نسبت به میانگین هفتگی، 21% و نسبت به میانگین ماهانه 11% کاهش
معاملات سنگین بازار کماسه،حکشتی،خاذین،فرود،انتخاب،ولپارس،ودی،فولاد،ثغرب،فروس،کمرجان،فسبزوار

 

میلیارد تومان نام
30 حمل و نقل صنایع با بیشترین ورود
14 سایر معادن
11 فلزات اساسی
35- فعالیت هنری صنایع با بیشترین خروج
33- بانکی
29- شیمیایی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
16.6 شفارس 26.3 کساپاح
12.5 کماسه 11 کرومیت
8.8 فرود 10.4 کسرام
8.8 تپسی 6.6 وبرق
8.4 کفرا 6.1 قشرین

حجم مشکوک حداقل 6  برابر ماه

وثخوز ودي
فروس سصوفي
فروژ دماوند
لبوتان كگهر
فزرين قنيشا
شكبير آرمان
حگهر تپسي
ثجوان پرداخت
وهنر

خرید سنگین حقیقی

در نماد وملی  12 کد حقیقی هر کدام 372 میلیون خرید کردند جمعا 4.464 میلیارد تومان

خوساز2 1 9916 9916
ستران2 1 7370 7370
كيمياتك2 1 3720 3720
وملي 12 372 4464
تمحركه 2 328 656
لازما 2 298 596
لپيام 5 296 1480
سدبير 25 268 6700
پلاست 1 238 238
وثخوز 12 147 1764
جهرم0212 4 138 552
بپاس 68 121 8228
بازرگام 12 101 1212

فروش سنگین حقیقی

در وهنر 130کد ، هر کد 290 میلیون مجموع 37.7 میلیارد تومان

خوساز2 1 9916 9916
تپسي2 1 7091 7091
وهنر 130 290 37700
بپاس 75 274 20550
ولتجار 53 202 10706
خكاوه 176 122 21472
كمينا 50 118 5900
وثخوز 15 117 1755
هرمز 92 110 10120
حگهر 212 106 22472
فبيرا 21 102 2142

کف حمایت 3 ماهه

فسديد شليا حرهشا شتولي خراسان بتهران
استقلال تاتمس فجهان فنرژي افق فبستم
قتربت وشمال معيار وزمين غيوان گپارس
شفارا ويسا خبازرس دشيري پرسپوليس لكما
قاروم آرمان اتكام حگهر سمتاز شستان
نتوس شكف بفجر كارام پرداخت فايرا
سپرمي چنوپا وآتوس باران بهير شساخت
شكبير فسا سفارود پاكشو ساذري رفاه
تپولا نشار ساراب قنقش فجوش اتكاسا

 

 

نظرات کاربران