گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/09/01

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. درحالی که شاخص هم‌وزن در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورت عدم شکست حمایت فوق، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. امروز نمادهای کوچک و متوسط تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

تحلیل بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 4137 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی و ماهانه، کاهش قابل توجهی نداشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، ورود نقدینگی حقیقی (خرید حقیقی از حقوقی) به ارزش 133 میلیارد تومان را نشان می‌دهد.  امروز نیز 165 میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است. این سومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی وارد سهام می‌گردد.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 82 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. اما امروز 7 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت وارد شده است این درحالی است که در یک هفته گذشته شیب ورود به این صندوق‌ها، نسبت به میانگین ماهانه در حال کاهش است.

ارزش صف‌های خرید 189 میلیارد تومان است که کاهش 62 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد.

همچنین ارزش صف‌های فروش هم با کاهش 15 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی همراه بوده و در محدوده 252 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه فلزات اساسی با ثبت رقم 487 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های انبوه سازی با ارزش معاملات 424 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) و خودرویی با ارزش معاملات 335 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه کاغذی با ارزش معاملات 39 میلیارد تومان (5 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه کاشی و سرامیک با ارزش معاملات 85 میلیارد تومان (3.8 برابر میانگین هفتگی) و گروه خدمات فنی با ارزش معاملات 55 میلیارد تومان (3.7 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

 

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.11% 2,238 2,022,392 شاخص کل
0.39% 2,731 706,276 شاخص هم وزن
0.1% 28,820,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 334
تعداد کل نمادهای منفی 388
تعداد صف های خرید 52
ارزش صف های خرید 189 میلیارد تومان کاهش 62 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 43
ارزش صف های فروش 252 میلیارد تومان کاهش 15 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.8
برآیند ورود و خروج پول  165 میلیارد تومان ورود نقدینگی ورود 133 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 2/4 همت نسبت به میانگین هفتگی و ماهانه، کاهش قابل توجهی نداشته است
معاملات سنگین بازار کسرا،ثفارس،خمهر،غشصفا،ثعمرا،ثنوسا،کترام،بالبر،وبهمن،سفار،ولپارس،پالایش

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
40 کرومیت 12 خبنیان
28 وسدید 8 ثرود
25 ثامان 6.3 کگاز
15 ثعمرا 4.8 غدشت
13 گشان 3.6 سدشت

 

میلیارد تومان نام
173 فلزات اساسی صنایع با بیشترین ورود
29 انبوه سازی
26 کانه فلزی
39- بانکی صنایع با بیشترین خروج
35- خودرویی
24- شیمیایی

حجم مشکوک

حجم مشکوک

 

بیشترین خرید حقیقی

 

بیشترین خرید حقیقی

بیشترین فروش حقیقی

بیشترین فروش حقیقی

نظرات کاربران