گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/08/20

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل صعودی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز صعودی است. امروز نمادهای کوچک و متوسط تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 4015 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 9% کاهش داشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، کاهش قابل توجهی نداشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، ورود نقدینگی حقیقی (خرید حقیقی از حقوقی) به ارزش 335 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. اما امروز برای دومین روز متوالی بازار شاهد خروج نقدینگی حقیقی به ارزش 192 میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 388 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. صندوق‌های درآمد ثابت امروز نیز شاهد 379 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند.

ارزش صف‌های خرید 187 میلیارد تومان است که کاهش 26 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد.

همچنین ارزش صف‌های فروش هم با کاهش 71 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی همراه بوده و در محدوده 280 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 448 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 353 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) و انبوه سازی با ارزش معاملات 301 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.08% 1,636- 2,054,307 شاخص کل
0.05% 330 699,093 شاخص هم وزن
0.2% 29,130,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 276
تعداد کل نمادهای منفی 465
تعداد صف های خرید 65
ارزش صف های خرید 187 میلیارد تومان کاهش 26 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 40
ارزش صف های فروش 280 میلیارد تومان کاهش 71 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.1
برآیند ورود و خروج پول 192 میلیارد تومان خروج ورود 335 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 4 همت نسبت به میانگین هفتگی، 9% کاهش
معاملات سنگین بازار ومعادن،ذوب،ثاخت،کماسه،واتی،کی بی سی،ثنوسا،وساخت،بکاب،حآسا،سلار

 

میلیارد تومان نام
15 دستگاه های برقی صنایع با بیشترین ورود
15 کانه فلزی
13 سرمایه گذاری
52- خودرو صنایع با بیشترین خروج
41- پالایشی
40- بانکی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
15 کوثر 27 حفارس
15 خکاوه 15 وسدید
14 وساخت 8 فنرژی
13 فسوژ 7 تپولا
12 ثتران 6 باران

حجم مشکوک حداقل 4  برابر ماه

وتوكا تپولا فروس
كوثر سخواف سلار
كترام فنرژي ساذري
بتك لخانه شوينده
شستان وساخت ثاژن
تكمبا وشمال ومعادن
خكاوه بكاب واتي
قرن بايكا حگردش

خرید سنگین حقیقی : در نماد فنرژی 22 کد حقیقی هر کدام 594 میلیون خرید کردند

وگردش2 1 9966 9966
فنرژي 22 594 13068
كباده 1 270 270
كاريز 9 224 2016
وهنر 14 165 2310
حبندر 13 146 1898
ثعتما 10 134 1340
وارس 31 109 3379
كمينا 46 106 4876
وتعاون 66 102 6732
ثزاگرس 33 98 3234

 

فروش سنگین حقیقی: در فنرژی 24 کد ، نفری  551 میلیون مجموعا 13.224 میلیارد تومان فروختند

چدن4 1 89266 89266
قاروم2 1 7065 7065
كاوه2 1 4408 4408
فنرژي 24 551 13224
وسنا 3 454 1362
كاريز 11 187 2057
باران 123 101 12423
تكنو 53 101 5353

 

کف حمایت 3 ماهه

حگهر فارس كگهر
فغدير دتهران‌ ارفع
جم شفا وپخش
سايرا اتكام سمتاز
ساراب رفاه لوتوس
پارس دارو شرانل
فايرا دكيمي شكبير
تيپيكو مبين داسوه

 

نظرات کاربران