گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/08/16

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل صعودی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز صعودی است. امروز نمادهای کوچک و متوسط تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 5.831 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 24% و نسبت به میانگین ماهانه 39% افزایش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1007 میلیارد تومان را نشان می‌دهد.  اما امروز 258 میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است. این دومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی وارد سهام می‌گردد.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 112 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد 492 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند. این دومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها خارج می‌گردد.

ارزش صف‌های خرید 541 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 253 میلیارد تومان افزایش داشته است.

این در حالی است که ارزش صف‌های فروش هم با افزایش 49 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 470 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 668 میلیارد تومان (1.7 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 591 میلیارد تومان (2.2 برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات 345 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
1.07% 21,823 2,052,695 شاخص کل
1.66% 11,353 696,189 شاخص هم وزن
0.7%- 29,000,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 589
تعداد کل نمادهای منفی 158
تعداد صف های خرید 113
ارزش صف های خرید 541 میلیارد تومان نسبت به میانگین هفتگی 253 میلیارد تومان افزایش
تعداد صف های فروش 35
ارزش صف های فروش 472 میلیارد تومان افزایش 49 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.3
برآیند ورود و خروج پول 258 میلیارد تومان ورود خروج 1007 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 9/5 همت نسبت به میانگین هفتگی، 24% و نسبت به میانگین ماهانه 39% افزایش
معاملات سنگین بازار ذوب،وبصادر،واتی،خودرو،ورنا،خساپا،قثابت،خگستر،حفارس،کنور،تایرا

 

میلیارد تومان نام
83 سرمایه گذاری صنایع با بیشترین ورود
67 فلزات اساسی
20 حمل و نقل
38- شیمیایی صنایع با بیشترین خروج
27- بیمه
25- کانه فلزی

 

ورود نقدینگی خروج نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
67 ذوب 40- فزر
39 وبصادر 19- وآیند
33 واتی 11- خاور
29 حفارس 10- وحافظ
20 تایرا 9- شپنا

حجم مشکوک حداقل 4  برابر ماه

واتي تنوين غدانه
غدام ساذري اتكاسا
تايرا شزنگ بكاب
ثتوسا سخزر وتوسم
لخانه ثقزوي بايكا
واميد ثاژن وبصادر
وحافظ سمايه فولاي
كنور فنرژي كايتا
لكما اتكاي ذوب
ساروج غناب فسا
كترام كارام سغدير
كسرا فاذر خموتور
شستان بمپنا فزر

خرید سنگین حقیقی : در نماد فنرژی 3کد حقیقی هر کدام 554 میلیون خرید کردند

فنرژي 3 554 1662
سباقر 1 221 221
قشير 9 210 1890
وارس 44 163 7172
وسين 4 154 616
واتي 253 146 36938
خكاوه 27 126 3402
وشهر 48 119 5712
بزاگرس 18 111 1998

فروش سنگین حقیقی: در وحافظ 91 کد ، نفری  170 میلیون مجموعا 15.47 میلیارد تومان فروختند

خفولا 1 578 578
فنرژي 4 423 1692
گپارس 1 204 204
وحافظ 91 170 15470
حرهشا 10 156 1560
وآيند 197 141 27777
كورز 2 138 276
شصفها 40 127 5080
شليا 9 122 1098
ثنظام 15 121 1815
كنور 102 107 10914
بپاس 55 106 5830
وارس 72 105 7560
كيسون 138 104 14352

کف حمایت 3 ماهه

شرانل وپخش كگهر
شكبير تنوين ارفع
داسوه سمتاز رفاه
دتهران‌ لوتوس دارو
شفا دشيري دبالك
اتكام مبين فايرا
ساراب حگهر جم
شنفت فغدير

 

نظرات کاربران