تأمین مالی داخلی

دسته بندی

یکی از مهمترین مباحث مطرح در اقتصاد امروز، تأمین مالی فعالیت­های اقتصادی و نحوه انجام آن به طرق مختلف می‌باشد. از مهمترین و رایج‌ترین شیوه­های تأمین مالی در دنیا، انتشار اوراق قرضه دولتی و شرکتی است که در ایران و کشورهای اسلامی به دلایل شرعی و قانونی نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین ابزارها و روش­هایی جایگزین اوراق قرضه جهت انجام تأمین مالی طراحی شده که از جمله آنها اوراق مشارکت و انواع اوراق صکوک می باشد. در بازار سرمایه اوراق صکوک، به عنوان اوراق بهاداری تعریف می گردد که به منظور تامین مالی یک شرکت و بر اساس عقود شرعی مانند اجاره، مرابحه و غیره منتشر می‌گردد. صکوک انواع مختلفی دارد. از بین انواع صکوک تعدادی از آنها مانند صکوک اجاره و سلف در ایران بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است. در کنار اوراق صکوک، تأسیس صندوق­های زمین و ساختمان و صندوق سرمایه­گذاری پروژه نیز می تواند متناسب با نوع پروژه مورد استفاده قرار گیرد. در این گزارش، به معرفی مختصر انواع روش­های تأمین مالی در بازار سرمایه ایران پرداخته می‌شود.

دسته‌بندی روش‌های تأمین مالی  از طریق بازار سرمایه

الف ) روش‌های مبتنی بر بدهی:

• اوراق مشارکت

• اوراق اجاره تامین نقدینگی

• اوراق اجاره تامین دارایی

• اوراق مرابحه

• اوراق سلف موازی استاندارد

• اوراق منفعت

• اوراق استصناع

• اوراق جعاله

• اوراق رهنی

• اوراق خرید دین

ب) روش‌های مبتنی بر سرمایه:

• صندوق زمین و ساختمان،

• صندوق پروژه،

• صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه،

• صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی،

• افزایش سرمایه،

• تاسیس شرکت های سهامی عام،

 

 

نظرات کاربران