هفته نامه بورس

منتشر شده در ۰۵ مهر ۱۳۹۹

پاشنه آشیل اصلاح و ریزش