متعهد خرید سهام

منتشر شده در ۲۴ مرداد ۱۴۰۲

ارزشگذاری و تعهد خرید بمولد توسط “امید”