شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس

منتشر شده در ۲۴ مرداد ۱۴۰۲

ارزشگذاری و تعهد خرید بمولد توسط “امید”