مزایده

منتشر شده در ۲۵ فروردین ۱۴۰۳

مزایده زمین واقع در شهر قم