کمیته حسابرسی

– کمیتۀ حسابرسی: کمیتۀ حسابرسی با هدف کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیأت‌ مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان از اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری و کنترل‌های داخلی، سلامت گزارشگری مالی، اثربخشی حسابرسی داخلی، استقلال حسابرسی مستقل و اثربخشی آن و رعایت قوانین، مقررات و الزامات تشکیل شده است. اعضای این کمیته به شرح جدول ذیل است:

 

 اعضای کمیتۀ حسابرسی شرکت تأمین سرمایه امید

ردیفنام و نام خانوادگیسمتتحصیلاتسوابق شغلی
1پژمان شعبان پور فردعضو هیأت‌مدیره، رییس کمیتهدکتری مدیریت مالی1- نایب رئیس هیأت‌مدیرۀ شرکت سبدگردان نو ویرا

2- عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعۀ ملی

3- معاونت سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری توسعۀ ملی

4- مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری توسعۀ ملی

5- کارشناس اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری توسعۀ ملی

2حسین شهبازی رزعضو کمیتهکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی1- عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران

2- عضو کارگروه تخصصی حسابرسی و عملیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران

3- عضو کارگروه تشخیص صلاحیت انجمن حسابرسان داخلی ایران

4- حسابرس داخلی خبره

5- مدیرحسابرسی داخلی شرکت همکاران سیستم (سهامی عام)

6- مدیر فنی حسابرسی سازمان حسابرسی

3سید محمدر2ضا بنی فاطمیعضو کمیتهدكتری مدیریت كسب و كار1- مدیر ارشد حسابرسی از سال 1386 تا تیر 1396 در سازمان حسابرسی

2- مدیر و شریک در مؤسسه حسابرسی بصیر محاسب توس از ابتدای سال 1398

3- عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در دورۀ ششم

4- عضو کمیته فنی به مدت 2 سال و دبیر کارگروه حسابرسی عملیاتی در سازمان حسابرسی

5- عضو کمیته حسابرسی بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1388 و 1389

6- کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی از سال 1381

4رؤیا بهمنیدبیر کمیتهفوق لیسانس حسابداری1- کارشناس حسابرسی داخلی شرکت تأمین سرمایه امید از تیر ماه 1399 تا کنون

2- کارشناس مالی شرکت همکاران سیستم به مدت 1.5 سال

3- حسابرس داخلی شرکت همکاران سیستم به مدت 3.5 سال

4- سرپرست آموزش انجمن حسابرسان داخلی ایران 1 سال

5- کارشناس آموزش انجمن حسابرسان داخلی ایران 6ماه

6- عضو انجمن حسابداری مدیریت ایران

7- عضو انجمن حسابداران خبرۀ ایران

8- عضو انجمن مهندسی مالی ایران