مراحل استخدام سرمایه امید

1
مرحله اول استخدام

ثبت نام و نام خانوادگی متقاضی (الزامی)

2
مرحله دوم استخدام

ثبت سمت مورد درخواست متقاضی (الزامی)

3
مرحله سوم استخدام

تکمیل اطلاعات رزومه و یا آپلود رزومه آماده

4
مرحله چهارم استخدام

آمادگی برای مصاحبه با کارشناسان شرکت

فرم استخدام شرکت تأمین سرمایه امید