مراحل استخدام سرمایه امید

1
مرحله اول استخدام

ثبت نام و نام خانوادگی متقاضی (الزامی)

2
مرحله دوم استخدام

ثبت سمت مورد درخواست متقاضی (الزامی)

3
مرحله سوم استخدام

تکمیل اطلاعات رزومه و یا آپلود رزومه آماده

4
مرحله چهارم استخدام

آمادگی برای مصاحبه با کارشناسان شرکت

فرم استخدام شرکت تأمین سرمایه امید

  • Please enter a number from 1300 to 1400.
    حداقل یک زمینه برای همکاری را انتخاب نمایید.
  • Accepted file types: pdf, docx, Max. file size: 2 MB.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .