حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی عبارت است از فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین اینکه مدیریت شرکت مطابق با منافع سهامداران عمل می‏ نماید. همچنین حاکمیت شرکتی تنها مربوط به ادارۀ عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذی‏نفعان شرکت یا اجتماع است. نظام حاکمیت شركتی مربوط به روابط میان مدیریت، اعضای هیأت‌ مدیره، سهامداران و سایر ذی‌نفعان است و ساختاری را فراهم می‌كند كه از آن مسیر اهداف شركت تنظیم و روش‌ها‌ی دستیابی به اهداف و نظارت بر عملكرد تعیین می‏ شود. حاکمیت شرکتی همچنین ساختاری را فراهم می ‏آورد که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارهای دستیابی به این اهداف و همچنین نحوة نظارت بر عملکرد مدیران معلوم می‏ گردد.

لذا مسئولیت هیأت ‌مدیره شامل تعیین اهداف راهبردی شرکت، هدایت و رهبری شرکت در جهت تحقق اهداف مذکور، نظارت بر مدیریت اجرایی شرکت و ارائه گزارش به سهامداران و سایر ذی‌نفعان در چارچوب مقررات است. هیأت‌ مدیره باید نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی اقدام نماید.

در همین راستا و بر اساس اجرای مفاد آیین ‏نامۀ حاکمیت شرکتی (ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار) و همچنین برای دستیابی به اهداف آن شامل بهبود عملکرد شرکت، ایجاد شفافیت و پاسخگویی هیأت‌ مدیره در برابر ذی‌نفعان و سهامداران، هیأت مدیره شرکت تأمین سرمایه امید به عنوان یکی از نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به عنوان یکی از ناشرین پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تلاش کرده است اصول حاکمیت شرکتی را قبل از ابلاغ دستورالعمل آن از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 12/08/1397 به نحو احسن اجرا نماید. لذا در شرکت تأمین سرمایۀ امید کمیته‏ های تخصصی حسابرسی، مدیریت ریسک، سرمایه‌گذاری، استخدام و رفاهی و تسهیلات ایجاد شده و در حال فعالیت هستند. در ادامه مشخصات اعضای حقیقی هیأت‌ مدیرۀ شرکت تأمین سرمایه امید به همراه تحصیلات و تجارب آن‌ها ارائه شده است.

 

مشخصات اعضای حقیقی هیأت مدیرۀ شرکت تأمین سرمایۀ امید

ردیفنام شخصسمتتحصیلاتگزیدۀ سوابق
1پژمان شعبان‌پور فردرئیس هیأت مدیره – غیرموظفدکتری مهندسی مالی1- نایب رئیس هیأت‌مدیرۀ شرکت سبدگردان نو ویرا

2- عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعۀ ملی

3- معاونت سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری توسعۀ ملی

4- مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری توسعۀ ملی

5- کارشناس اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری توسعۀ ملی

محمدرضا دهقانی احمدآبادعضو هیأت مدیرهدکتری  مالی (گرایش بانکداری)1- مشاور هیأت مدیرۀ بانک سپه

2- عضو هیأت مدیرۀ شرکت چشم‌انداز تجارت به‌دان

3- مدیر سرمایه‌گذاری و سبدگردانی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سپهر صادرات

4سیدمحمد مهدی بهشتی نژادعضو هیأت مدیره – موظفدکتری آینده پژوهی1- عضو هیأت‌ مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان

2- عضو هیأت مدیره شرکت بیمه ملت

3- عضو هیأت مدیره شرکت کارگزاری بانک ملی ایران

4- رئیس اداره در وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری

5حبیب رضا حدادی سیاهکلیمدیرعامل و عضو هیأت مدیرهفوق لیسانس مدیریت بازرگانی گرایش مالی1- عضو هیأت مدیره شرکت گروه مدیریت سرمایه‏گذاری امید

2- عضو هیأت مدیره و مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری بانک ملی ایران

3- مدیر امور مالی بورس اوراق بهادار تهران

4- مدیر حسابرسی داخلی شرکت شتابکار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کمیتۀ استخدام:

این کمیته نظارت بر تنظیم و انتشار آگهی استخدام، نظارت بر نحوۀ برگزاری آزمون‌های شخصیتی و توانایی ذهنی، انجام مصاحبه‌های تخصصی و تصمیم‌گیری نهایی در مورد جذب و استخدام داوطلبان را برعهده دارد.

 

کمیتۀ رفاهی و تسهیلات:

وظیفۀ این کمیته، نظارت بر حسن انجام و اجرای امکانات رفاهی و گسترش هر چه بیشتر رفاه در شرکت و همچنین ارتقای سطح کیفی و کمی امکانات و تصمیم‌گیری در خصوص تسهیلات مالی است.