اعضای کمیته حسابرسی

کمیتۀ حسابرسی با هدف کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیأت‌ مدیره و بهبود آن به منظور کسب اطمینان از اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری و کنترل‌های داخلی، سلامت گزارشگری مالی، اثربخشی حسابرسی داخلی، استقلال حسابرسی مستقل و اثربخشی آن و رعایت قوانین، مقررات و الزامات تشکیل شده است. اعضای این کمیته به شرح ذیل است:

staff