کمربند و جاده وام چینی

دیپلماسی تله بدهی چین
منتشر شده در ۲۲ آذر ۱۴۰۲

دیپلماسی تله بدهی چین