شگستر

شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس (شگستر)
منتشر شده در ۰۸ مهر ۱۴۰۲

چند نکته مهم از امیدنامه «شگستر»