سرانه تولید ناخالص داخلی

ثروتمندترین کشورهای جهان با توجه به سه معیار
منتشر شده در ۱۶ بهمن ۱۴۰۲

ثروتمندترین کشورهای جهان