بورس

گزارش آماری بازار سرمایه معاملات خرد
منتشر شده در ۰۵ مهر ۱۴۰۲

گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/07/05

گزارش آماری بازار سرمایه معاملات خرد
منتشر شده در ۰۴ مهر ۱۴۰۲

گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/07/04

گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/07/03 ارزش معاملات خرد
منتشر شده در ۰۳ مهر ۱۴۰۲

گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/07/03

گزارش آماری بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ارزش معاملات خرد
منتشر شده در ۰۱ مهر ۱۴۰۲

گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/07/01

گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 14020629 (ارزش معاملات خرد)
منتشر شده در ۲۹ شهریور ۱۴۰۲

گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/06/29

ارزش معاملات خرد
منتشر شده در ۲۸ شهریور ۱۴۰۲

گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/06/28

منتشر شده در ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/06/27

منتشر شده در ۲۶ شهریور ۱۴۰۲

گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/06/26

منتشر شده در ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/06/20