بدون ضامن

منتشر شده در ۱۱ بهمن ۱۳۹۹

انتشار اولین اوراق اجاره مبتنی بر سهام