گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/10/20

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل مقاومت کوتاه مدت خود را شکسته است. در صورتی که این شسکت تثبیت شود، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. شاخص هم‌وزن نیز در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورت عدم شکست حمایت فوق، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. امروز نمادهای شاخص‌ساز تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 5783 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 11% و نسبت به میانگین ماهانه 10% افزایش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 728 میلیارد تومان را نشان می‌دهد.  اما امروز 160 میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 189 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای پنجمین روز متوالی با ثبت رقم 486 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید 193 میلیارد تومان است که کاهش 23 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد.

همچنین ارزش صف‌های فروش هم با کاهش 76 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی همراه بوده و در محدوده 41 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 572 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های انبوه سازی با ارزش معاملات 424 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) و فلزات اساسی با ارزش معاملات 383 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه منسوجات با ارزش معاملات 163 میلیارد تومان (2.2 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه بانکی با ارزش معاملات 297 میلیارد تومان (2.1 برابر میانگین هفتگی) و گروه کانی‌های غیرفلزی با ارزش معاملات 164 میلیارد تومان (1.5 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.68% 14,592 2,170,964 شاخص کل
0.61% 4,638 763,211 شاخص هم وزن
3.6% 31,900,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 429
تعداد کل نمادهای منفی 351
تعداد صف های خرید 52
ارزش صف های خرید 193 میلیارد تومان کاهش 23 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 24
ارزش صف های فروش 41 میلیارد تومان کاهش 76 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.6
برآیند ورود و خروج پول 160 میلیارد تومان ورود نقدینگی خروج 728میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 8/5 همت نسبت به میانگین هفتگی، 11% و نسبت به میانگین ماهانه 10% افزایش
معاملات سنگین بازار نخریس،دی،پارسان،کرومیت،دارایکم،وپترو،فزر،کسرام،خودرو،سدبیر،لپارس،خکرمان

 

میلیارد تومان نام
58 منسوجات صنایع با بیشترین ورود
36 کانه فلزی
25 کانه غیرفلزی
17- بیمه صنایع با بیشترین خروج
11- خودرویی
11- حمل و نقل

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
21.3 ثفارس 6.1 کمرجان
20.3 دی 5.6 وسدید
18.7 زنگان 4.1 غناب
17 کرومیت 3.6 لپارس
11.9 سدبیر 2.8 وثوق

 

خروج پول حقیقی ورود پول حقیقی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
14- نوری 61 نخریس
10- فارس 37 پارسان
10- وپاسار 28 فزر
9- خودرو 23 وپترو
9- وشهر 17 دی

حجم مشکوک ماهانه

وپترو ثتوسا دسبحان توسن
ثفارس فاهواز زنگان زپارس
فسديد گكيش كاذر خچرخش
ثاصفا وبملت غناب پخش
لپارس كباده نخريس كايتا
ريشمك فجام هجرت

خرید سنگین حقیقی

در نماد شبندر 8 کد حقیقی هر کدام 4997 میلیون مجموع 39.976 میلیارد تومان خرید کردند

بكابل2 1 9516 9516
شبندر2 8 4997 39976
كوثر2 1 2880 2880
جخود0212 1 298 298
وبرق 4 276 1104
شرنگي 14 252 3528
فلات 3 223 669
ثزاگرس 9 195 1755
بازرگام 17 184 3128
پلاست 13 184 2392
كايتا 11 180 1980
وملت 3 170 510
قشرين 17 149 2533
كباده 3 149 447
ثتوسا 95 126 11970
خفولا 47 125 5875
وحافظ 2 116 232
دشيري 4 113 452
چنوپا 19 108 2052

فروش سنگین حقیقی

در وسالت 12  کد ، هر کد 7073 میلیون مجموع 84 میلیارد تومان فروختند

غدشت2 1 23450 23450
سمگا2 1 13047 13047
بكابل2 1 9516 9516
وسالت2 12 7073 84876
كاوه2 3 4007 12021
وغدير2 1 3000 3000
لپيام 8 253 2024
رفاه 2 196 392
كساپا 18 177 3186
آرمان 13 129 1677
بازرگام 46 125 5750
فسديد 15 117 1755
ثاصفا 56 111 6216
كايتا 13 110 1430
تپسي 80 101 8080

کف حمایت 3 ماهه

جم پيلن دتهران‌ مبين فنورد
لوتوس رتكو ولقمان وبوعلي
كوير ساراب سبجنو وصنعت
سمتاز قلرست وپست شبهرن
خراسان فايرا كگل وتوصا
كچاد رفاه وكار تماوند
وخاور البرز پلوله غزر
سيتا غمهرا اتكام واميد
تنوين سپاها ساروج شراز
تكاردان واتي ارفع دارو
ومهان وسالت فجر شمواد

 

نظرات کاربران