گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/09/18

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل صعودی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز صعودی است. امروز نمادهای شاخص‌ساز عرضه بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 6527 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 7% کاهش داشته است.  اما نسبت به میانگین ماهانه، 12% افزایش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، ورود نقدینگی حقیقی (خرید حقیقی از حقوقی) به ارزش 1115 میلیارد تومان را نشان می‌دهد.  اما امروز 240 میلیارد تومان خروج نقدینگی به ثبت رسیده است. این دومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی از سهام خارج می‌گردد.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 1512 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت با ثبت رقم 307 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها نسبت به میانگین ماهانه در حال کاهش است.

ارزش صف‌های خرید 398 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 56 میلیارد تومان افزایش داشته است.

این در حالی است که ارزش صف‌های فروش هم با افزایش 234 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 595 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه فلزات اساسی با ثبت رقم 1456 میلیارد تومان (1.8 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات 476 میلیارد تومان (0.6 برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات 312 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه فلزات اساسی با ارزش معاملات 1456 میلیارد تومان (1.8 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه رایانه با ارزش معاملات 64 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) و گروه محصولات فلزی با ارزش معاملات 51 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.46%- 10,001- 2,161,022 شاخص کل
0.35%- 2,637- 744,658 شاخص هم وزن
0.5%- 29,150,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 196
تعداد کل نمادهای منفی 551
تعداد صف های خرید 53
ارزش صف های خرید 398 میلیارد تومان افزایش 56 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 44
ارزش صف های فروش 597 میلیارد تومان افزایش 234 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.0
برآیند ورود و خروج پول 240 میلیارد تومان خروج نقدینگی ورود 1115 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 5/6 همت نسبت به میانگین هفتگی، 7% کاهش داشته است.  اما نسبت به میانگین ماهانه، 12% افزایش
معاملات سنگین بازار دماوند، ذوب، انتخاب، خاذین، شفارس، وسدید، سدبیر، حخزر، سنیر، آ س پ ، کرومیت، ومعلم

 

میلیارد تومان نام
229 فلزات اساسی صنایع با بیشترین ورود
23 عرضه برق
9 کانی غیر فلزی
96- خودرویی صنایع با بیشترین خروج
58- پالایشی
58- چندرشته ای

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
12.2 غچین 22.2 کساپاح
9.9 فافق 21.4 پردیس
9.6 خاذین 17.6 ویسا
9.5 ثشرق 11.4 خودکفا
7.9 غپاک 7.8 ثفارس

حجم مشکوک حداقل 6  برابر ماه

لبوتان شصدف
كاسپين دماوند
نبروج فبستم
شتولي وملت
فافق كگهر
قنقش ويسا
حپرتو غچين
ثجوان غپاك
واميد پرداخت

خرید سنگین حقیقی

در نماد سخوز 5 کد حقیقی هر کدام 3699 میلیون خرید کردند

سخوز2 5 3699 18495
سصوفي2 1 3000 3000
ساروم2 2 2300 4600
وملي 54 296 15984
سدبير 79 176 13904
وثخوز 6 175 1050
بازرگام 8 158 1264
ميهن 7 157 1099
بالاس 30 156 4680
ثجوان 16 155 2480
لازما 1 149 149
دماوند 223 148 33004
وگستر 17 146 2482
لپيام 12 137 1644
قنيشا 26 127 3302
ويسا 163 124 20212
وكادو 46 115 5290
تپسي 81 114 9234
كگهر 87 107 9309

فروش سنگین حقیقی

در وهنر 2 کد ، هر کد 13467 میلیون مجموعا 26.934 میلیارد تومان فروختند

وهنر2 2 13467 26934
وثخوز 3 345 1035
وهنر 113 261 29493
پرديس 170 217 36890
رفاه 1 207 207
هرمز 74 186 13764
ثاصفا 10 172 1720
پلوله 15 144 2160
قشرين 3 141 423
وكادو 91 126 11466
معيار 22 100 2200

کف حمایت 3 ماهه

فسديد شليا حرهشا شتولي خراسان بتهران
استقلال تاتمس فجهان فنرژي افق فبستم
قتربت وشمال معيار وزمين غيوان گپارس
شفارا ويسا خبازرس دشيري پرسپوليس لكما
قاروم آرمان اتكام حگهر سمتاز شستان
نتوس شكف بفجر كارام پرداخت فايرا
سپرمي چنوپا وآتوس باران بهير شساخت
شكبير فسا سفارود پاكشو ساذري رفاه
تپولا نشار ساراب قنقش فجوش اتكاسا

 

 

نظرات کاربران