گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/11/16

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. اما شاخص هم‌وزن مقاومت کوتاه مدت خود را شکسته است و در صورت تثبیت، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. امروز نمادهای کوچک و متوسط تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 4437 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 7% و نسبت به میانگین ماهانه 14% کاهش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1066 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. اما امروز 52 میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 821 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت با ثبت رقم 251 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.
ارزش صف‌های خرید 325 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 85 میلیارد تومان افزایش داشته است. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش هم با افزایش 81 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 299 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه انبوه سازی با ثبت رقم 521 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 309 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) و خودرویی با ارزش معاملات 301 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه خدمات فنی با ارزش معاملات 35 میلیارد تومان (3.4 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه ماشین آلات برقی با ارزش معاملات 38 میلیارد تومان (1.7 برابر میانگین هفتگی) و گروه هتل با ارزش معاملات 53 میلیارد تومان (1.6 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.09%- 1,814- 2,098,359 شاخص کل
0.20% 1,454 738,091 شاخص هم وزن
1.0%- 32,410,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 271
تعداد کل نمادهای منفی 517
تعداد صف های خرید 56
ارزش صف های خرید 325 میلیارد تومان نسبت به میانگین هفتگی 85 میلیارد تومان افزایش
تعداد صف های فروش 39
ارزش صف های فروش 299 میلیارد تومان افزایش 81 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.3
برآیند ورود و خروج پول 52 میلیارد تومان ورود نقدینگی خروج 1066 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 5/4 همت نسبت به میانگین هفتگی، 7% و نسبت به میانگین ماهانه 14% کاهش
معاملات سنگین بازار اخابر،آس پ،تاپیکو،سدشت،غدیس،جخزر،کمرجان،خلنت،شیران،شپنا،حفارس،ذوب

 

میلیارد تومان نام
15 سیمان صنایع با بیشترین ورود
12 خودرویی
10 انبوه سازی
24- بانکی صنایع با بیشترین خروج
22- فلزات اساسی
21- کانه فلزی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
28.4 وآرین 23.4 ثتران
24.4 اخابر 6.5 زماهان
21.4 غدیس 4.1 خبنیان
17.9 وآذر 3.6 وملی
14.2 خلنت 3 سدبیر

حجم مشکوک ماهانه

تابا بشهاب شليا ومدير فافق
اميد حسير تاتمس وملل ثجنوب
استقلال بميلا رنيك وآذر سهگمت
وصنعت ثتران غگل غشهد داسوه
گوهران اخابر شكف سمگا وآرين
بسويچ حشكوه سصفها غديس رتكو
شپارس غيوان مداران ارفع چخزر

خرید سنگین حقیقی

در نماد قپیرا 2 کد حقیقی هر کدام 2953 میلیون مجموع 5.9 میلیارد تومان خرید کردند.

فاذر2 1 27548 27548
اسياتك2 1 4550 4550
قپيرا2 2 2953 5906
تپكو2 1 2242 2242
آريان2 2 2020 4040
خاذين 11 376 4136
شرنگي 9 263 2367
ثتوسا 1 218 218
غفارس 25 136 3400
كايزد 92 135 12420
ثزاگرس 1 132 132
بتهران 60 116 6960
كگاز 91 110 10010
ودانا 12 103 1236

فروش سنگین حقیقی

در کرومیت 107 کد ، هر کد 219 میلیون مجموعا 23.4 میلیارد تومان فروختند

تپسي2 1 67862 67862
فاذر2 1 27548 27548
قپيرا2 1 5905 5905
تپكو2 1 2242 2242
كروميت 107 219 23433
بپاس 44 184 8096
خفولا 5 152 760
ميهن 60 136 8160
لازما 45 131 5895
خفناور 1 126 126
بازرگام 26 108 2808
وثنو 345 104 35880
وامير 71 100 7100
سمتاز 1 100 100

کف حمایت 3 ماهه

اميد شستا وپست ساروج
كفرآور ومهان كگل شيران
بموتو شرانل وبيمه شخارك
فروس شبهرن رتكو اردستان
وامين شفن شفا شراز
وخاور ونفت وسينا پرديس
سيتا اتكاي اتكام دارو
شصفها وسرمد تاپيكو قچار
تنوين ولقمان ومدير شاراك
تكاردان سبجنو پاسا وتوسم

 

نظرات کاربران