گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/10/16

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. شاخص هم‌وزن نیز در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. امروز نمادهای کوچک و متوسط تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 4671 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، کاهش قابل توجهی نداشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، 12% کاهش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 921 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای پنجمین روز متوالی با ثبت رقم 231 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 196 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما امروز 451 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید 363 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 113 میلیارد تومان افزایش داشته است.

از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 6 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 216 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 749 میلیارد تومان (1.8 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های شیمیایی با ارزش معاملات 373 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) و سرمایه گذاری‌ها با ارزش معاملات 371 میلیارد تومان (1.6 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه منسوجات با ارزش معاملات 100 میلیارد تومان (2.1 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه زغال سنگ با ارزش معاملات 21 میلیارد تومان (2 برابر میانگین هفتگی) و گروه خودرویی با ارزش معاملات 749 میلیارد تومان (1.8 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.07%- 1,533- 2,153,701 شاخص کل
0.04% 316 757,075 شاخص هم وزن
0.3%- 30,000,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 341
تعداد کل نمادهای منفی 460
تعداد صف های خرید 67
ارزش صف های خرید 363 میلیارد تومان  نسبت به میانگین هفتگی 113 میلیارد تومان افزایش
تعداد صف های فروش 44
ارزش صف های فروش 219 میلیارد تومان کاهش 6 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.3
برآیند ورود و خروج پول 230 میلیارد تومان خروج نقدینگی خروج 920میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 6/4 همت نسبت به میانگین ماهانه، 12% کاهش
معاملات سنگین بازار خودرو،دارایکم،خگستر،وساپا،ورنا،سرچشمه،نطرین،خکرمان،خفنر،پالایش،زنگان،داتام

 

میلیارد تومان نام
36 خودرو صنایع با بیشترین ورود
28 منسوجات
20 محصولات فلزی
68- شیمیایی صنایع با بیشترین خروج
46- فلزات اساسی
44- سرمایه گذاری

 

خروج پول حقیقی ورود پول حقیقی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
37- وآتوس 25 نخریس
25- شگستر 23 خودرو
18- فولاد 17 کچادح
14- شستا 9 غشان
13- نوری 8 برکتح

حجم مشکوک ماهانه

فسديد خفناور
غپآذر شاملا
كشرق غكورش
غناب فجام
بزاگرس آرمان
شتوكا مديريت
فنوال خلنت
وكادو غگيلا
خفنر گكوثر
كرماشا غشان
دهدشت شرنگي
وآتوس غيوان
شگستر

خرید سنگین حقیقی

در نماد وآوا 27  کد حقیقی هر کدام 173 میلیون مجموع  4.671 میلیارد تومان خرید کردند

فولاد2 1 12333 12333
وصندوق2 1 4990 4990
شبريز2 1 2003 2003
ثزاگرس 2 729 1458
وثخوز 2 448 896
تكنار 1 407 407
ثقزوي 1 273 273
وآوا 27 173 4671
ثفارس 22 165 3630
فسديد 1 148 148
ثنوسا 27 147 3969
ويسا 28 146 4088
ثتوسا 4 138 552
تمحركه 50 137 6850
سرچشمه 126 110 13860
وتوسكا 3 103 309

فروش سنگین حقیقی

در وسالت 13  کد ، هر کد 6730 میلیون مجموع 87.49 میلیارد تومان فروختند

وسالت2 13 6730 87490
غبشهر2 1 6391 6391
وغدير2 1 5013 5013
تپسي2 1 4446 4446
پارسان2 1 2529 2529
ولراز 3 506 1518
چنوپا 1 208 208
وآتوس 273 169 46137
كساپا 3 114 342
پشاهن 2 110 220
وكادو 645 110 70950
خكاوه 228 109 24852

کف حمایت 3 ماهه

وخاور دانا خراسان فايرا
تنوين ساروج عاليس رفاه
تكاردان ارفع ومهان شمواد
تماوند فرآور واتي شپديس
مبين فنورد شبهرن فجر
ولقمان سپاها وكار سمتاز
سبجنو وتوصا وپست لوتوس
دتهران‌ فغدير كرماشا كچاد
ساراب واميد بتهران جم پيلن

 

نظرات کاربران