گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/11/14

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. شاخص هم‌وزن نیز در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. امروز نمادهای کوچک و متوسط تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

معاملات

در 30 دقیقه‌ای که بازار می‌گذرد ارزش معاملات خرد عدد 789 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1127 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای چهارمین روز متوالی با ثبت رقم 5 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 875 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت با ثبت رقم 341 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.
ارزش صف‌های خرید 177 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 18 میلیارد تومان افزایش داشته است. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش هم با افزایش 6 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 202 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

تا این لحظه بیشترین ارزش معاملات را گروه انبوه سازی با ثبت رقم 120 میلیارد تومان (0.2 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات 56 میلیارد تومان (0.2 برابر میانگین هفتگی) و فلزات اساسی با ارزش معاملات 50 میلیارد تومان (0.1 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه وسایل ارتباطی با ارزش معاملات 6 میلیارد تومان (0.5 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه هتل با ارزش معاملات 14 میلیارد تومان (0.5 برابر میانگین هفتگی) و گروه کانه‌های فلزی با ارزش معاملات 45 میلیارد تومان (0.3 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.18% 3,812 2,111,084 شاخص کل
0.67% 4,883 737,529 شاخص هم وزن
1.0%- 33,050,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 430
تعداد کل نمادهای منفی 358
تعداد صف های خرید 79
ارزش صف های خرید 177 میلیارد تومان نسبت به میانگین هفتگی 18 میلیارد تومان افزایش
تعداد صف های فروش 39
ارزش صف های فروش 202 میلیارد تومان افزایش 6 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.3
برآیند ورود و خروج پول 90 میلیارد تومان ورود نقدینگی خروج 1127 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 2/4 همت  نسبت به میانگین هفتگی %8 و ماهانه %10 کاهش داشته است
معاملات سنگین بازار نخریس،ثاخت،کرومیت،زماهان،غدانه،ثتران

 

میلیارد تومان نام
77 هتل صنایع با بیشترین ورود
24 خودرو
17 سیمان
54- بانکی صنایع با بیشترین خروج
48- شیمیایی
9- بیمه

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
7.1 ثجنوب 2.6 شرنگی
6.3 کرومیت 2.2 ثغرب
4 تمحرکه 1 چنوپا
2.3 کباده 0.4 غناب
2 ثتران 0.3 قنقش

حجم مشکوک ماهانه

قتربت سصفها ثتوسا
لخزر دبالك خكار
كرازي سخاش تاپيكو
گوهران قيستو بفجر
فزرين غشوكو ومدير
بسويچ غفارس مرقام
وزمين كزغال سمگا
ثجنوب سپيد كباده

خرید سنگین حقیقی

در نماد قتربت 7 کد حقیقی هر کدام 288 میلیون مجموع 2 میلیارد تومان خرید کردند.

قتربت 7 288 2016
ثزاگرس 2 259 518
غفارس 30 247 7410
وبرق 7 242 1694
دهدشت 9 198 1782
ورنا 236 129 30444
وحافظ 1 126 126
ثتوسا 50 124 6200
سفار 62 114 7068
فزرين 62 112 6944
ثاخت 120 105 12600

فروش سنگین حقیقی

در جم 1 کد ، هر کد 6762 میلیون مجموعا 6.7 میلیارد تومان فروختند

جم2 1 6762 6762
تاپيكو 106 187 19822
وثنو 7 165 1155
كساپا 6 142 852
غشوكو 47 120 5640
فسديد 4 117 468
بازرگام 22 115 2530
وايران 10 112 1120
وآيند 63 103 6489
وثوق 24 103 2472

کف حمایت 3 ماهه

اميد شستا وپست ساروج
كفرآور ومهان كگل شيران
بموتو شرانل وبيمه شخارك
فروس شبهرن رتكو اردستان
وامين شفن شفا شراز
وخاور ونفت وسينا پرديس
سيتا اتكاي اتكام دارو
شصفها وسرمد تاپيكو قچار
تنوين ولقمان ومدير شاراك
تكاردان سبجنو پاسا وتوسم

 

نظرات کاربران