گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/09/14

دسته بندی اخبار بورس

 روند کوتاه مدت شاخص کل صعودی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز صعودی است. امروز نمادهای کوچک و متوسط تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 8.419 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 8% و نسبت به میانگین ماهانه 48% افزایش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، ورود نقدینگی حقیقی (خرید حقیقی از حقوقی) به ارزش 1530 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند ورود نقدینگی حقیقی  برای پنجمین روز متوالی با ثبت رقم 207 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت آن هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 2153 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای ششمین روز متوالی با ثبت رقم 328 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید 372 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 79 میلیارد تومان افزایش داشته است.

از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 24 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 260 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 1114 میلیارد تومان (1.9 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 880 میلیارد تومان (1.6 برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات 586 میلیارد تومان (2.1 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه اطلاعات و ارتباطات با ارزش معاملات 101 میلیارد تومان (2.8 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه زراعت با ارزش معاملات 182 میلیارد تومان (2.1 برابر میانگین هفتگی) و گروه شیمیایی با ارزش معاملات 586 میلیارد تومان (2.1 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

 

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.52% 11,306 2,176,536 شاخص کل
0.83% 6,172 747,562 شاخص هم وزن
1.1%- 29,430,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 312
تعداد کل نمادهای منفی 333
تعداد صف های خرید 62
ارزش صف های خرید 372 میلیارد تومان افزایش 79 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 34
ارزش صف های فروش 260 میلیارد تومان کاهش 24 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.1
برآیند ورود و خروج پول 207 میلیارد تومان ورود نقدینگی ورود 1530 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 5/8 همت نسبت به میانگین هفتگی، 8% و نسبت به میانگین ماهانه 48% افزایش
معاملات سنگین بازار زاگرس،اسیاتک،فرود،خساپا،خگستر،خودرو،ثشاهد،سیمرغ،شفارس،وساپا،ونیرو،خبنیان

 

میلیارد تومان نام
117 شیمیایی صنایع با بیشترین ورود
56 حمل و نقل
45 اطلاعات و ارتباطات
120- بانکی صنایع با بیشترین خروج
45- چندرشته ای
23- سیمانی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
65.4 خودرو 15.5 سدبیر
41 ثشاهد 15.3 خفولا
31.4 وساپا 9.7 خاذین
28.6 ورنا 4.1 تپکو
26.1 فرود 3.6 فلات

حجم مشکوک حداقل 5  برابر ماه

فلات فپنتا
وامين وخارزم
قتربت شسپا
خليبل لپيام
سيمرغ شفارس
پيزد زاگرس
كابگن فجام
نبروج دارو
دسبحان تاتمس
وسالت كيسون
حگهر زپارس
اسياتك بايكا
ثجوان فرود
خفولا كساوه

خرید سنگین حقیقی

در نماد وملی 13 کد حقیقی هر کدام 428 میلیون خرید کردند

فولاد2 1 49760 49760
وگردش2 1 18683 18683
خوساز2 2 9956 19912
وملي 13 428 5564
حگهر 119 309 36771
اسياتك 199 278 55322
سرچشمه 23 251 5773
لپيام 54 198 10692
قيستو 1 193 193
خفولا 116 188 21808
فنفت 6 151 906
زاگرس 863 150 129450
پلاست 2 131 262
كدما 42 126 5292
خودكفا 27 118 3186
ثعتما 19 110 2090
سباقر 1 101 101
غگز 6 100 600

فروش سنگین حقیقی

در خوساز 1 کد ، هر کد 19913 میلیون مجموعا 19.913 میلیارد تومان فروختند

خوساز2 1 19913 19913
شصفها 1 435 435
وسالت 204 285 58140
بازرگام 18 224 4032
خفناور 1 187 187
كيسون 537 145 77865
پلوله 18 139 2502
خفولا 128 125 16000
كايتا 1 101 101

کف حمایت 3 ماهه

فسديد شليا حرهشا شتولي خراسان بتهران
استقلال تاتمس فجهان فنرژي افق فبستم
قتربت وشمال معيار وزمين غيوان گپارس
شفارا ويسا خبازرس دشيري پرسپوليس لكما
قاروم آرمان اتكام حگهر سمتاز شستان
نتوس شكف بفجر كارام پرداخت فايرا
سپرمي چنوپا وآتوس باران بهير شساخت
شكبير فسا سفارود پاكشو ساذري رفاه
تپولا نشار ساراب قنقش فجوش اتكاسا

 

 

نظرات کاربران