گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/10/12

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل صعودی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز صعودی است. امروز نمادهای کوچک و متوسط عرضه بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.44%- 9,510- 2,158,799 شاخص کل
0.27%- 2,051- 755,938 شاخص هم وزن
0.5% 29,900,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 210
تعداد کل نمادهای منفی 596
تعداد صف های خرید 49
ارزش صف های خرید 240 میلیارد تومان افزایش 21میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 59
ارزش صف های فروش 250 میلیارد تومان  افزایش 22میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.1
برآیند ورود و خروج پول 208 میلیارد تومان خروج نقدینگی خروج 1118میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 5 همت نسبت به میانگین هفتگی، 7% کاهش
معاملات سنگین بازار شگستر،حآفرین،زماهان،نیان،کتوسعه،نطرین،کوثر،غپآذر،مادیرا،اخابر،وآوا،ذوب

 

میلیارد تومان نام
35 حمل ونقل صنایع با بیشترین ورود
34 دارویی
11 محصولات غذایی
75- بانکی صنایع با بیشترین خروج
53- فلزات اساسی
36- شیمیایی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
14.8 وامیر 23.7 کرومیت
10.7 ثباغ 18.8 وسدید
10.2 لپارس 15.1 زماهان
9.8 کوثر 13.2 ثپردیس
7.2 غنوش 6 خبنیان

حجم مشکوک ماهانه

كتوسعه شگستر
لپارس كوثر
ثباغ وگستر
سكرد اردستان
زماهان ولراز
غپآذر ساينا
حآفرين وثوق
كشرق غصينو
وامير ومشان
نيان غگز
وآوا ختراك

خرید سنگین حقیقی

در نماد کاوه 2  کد حقیقی هر کدام 3944 میلیون مجموع  7.888 میلیارد تومان خرید کردند

كاوه2 2 3944 7888
دهدشت 6 238 1428
گنگين 11 222 2442
كازرو 6 187 1122
كاريز 1 144 144
ولراز 48 140 6720
ولقمان 4 131 524
وامير 550 116 63800
آينده 3 114 342
شرنگي 13 113 1469
ثقزوي 6 104 624
لبوتان 69 101 6969

فروش سنگین حقیقی

در وسالت 13  کد ، هر کد 6582 میلیون مجموع 85.566 میلیارد تومان فروختند

چكاپا2 1 11935 11935
وسالت2 13 6582 85566
كاوه2 4 2569 10276
بازرگام 26 274 7124
خكاوه 3 243 729
خفولا 3 189 567
شكف 2 189 378
ولراز 69 156 10764
كاوه 92 152 13984
چنوپا 5 150 750
وكادو 52 146 7592
معيار 30 142 4260
كساپا 10 142 1420
وشهر 66 136 8976
غبهنوش 49 126 6174
وحافظ 45 123 5535
غگز 25 118 2950
وامير 622 112 69664
فافزا 38 110 4180

کف حمایت 3 ماهه

وخاور دانا خراسان فايرا
تنوين ساروج عاليس رفاه
تكاردان ارفع ومهان شمواد
تماوند فرآور واتي شپديس
مبين فنورد شبهرن فجر
ولقمان سپاها وكار سمتاز
سبجنو وتوصا وپست لوتوس
دتهران‌ فغدير كرماشا كچاد
ساراب واميد بتهران جم پيلن

 

نظرات کاربران