گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/11/11

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. شاخص هم‌وزن نیز در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. امروز نمادهای کوچک و متوسط عرضه بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 4781 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 8% و نسبت به میانگین ماهانه 10% کاهش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 942 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای سومین روز متوالی با ثبت رقم 169 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 585 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای پنجمین روز متوالی با ثبت رقم 120 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید 136 میلیارد تومان است که کاهش 20 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد.

همچنین ارزش صف‌های فروش هم با کاهش 60 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی همراه بوده و در محدوده 140 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه انبوه سازی با ثبت رقم 524 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های شیمیایی با ارزش معاملات 374 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) و فلزات اساسی با ارزش معاملات 353 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه وسایل ارتباطی با ارزش معاملات 41 میلیارد تومان (2.9 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه کانی‌های غیرفلزی با ارزش معاملات 193 میلیارد تومان (1.5 برابر میانگین هفتگی) و گروه زراعت با ارزش معاملات 126 میلیارد تومان (1.5 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.14%- 3,036- 2,107,301 شاخص کل
0.23%- 1,698- 732,715 شاخص هم وزن
0.5%- 33,350,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 259
تعداد کل نمادهای منفی 519
تعداد صف های خرید 48
ارزش صف های خرید 136 میلیارد تومان نسبت به میانگین هفتگی 20 میلیارد تومان کاهش
تعداد صف های فروش 42
ارزش صف های فروش 140 میلیارد تومان کاهش 60 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.1
برآیند ورود و خروج پول 170 میلیارد تومان خروج نقدینگی خروج 942 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 4/8 همت  نسبت به میانگین هفتگی %8 و ماهانه %10 کاهش داشته است
معاملات سنگین بازار شگستر،ثاخت،ثجنوب،غشهد،زشگزا،پتایر،نخریس،ونیرو،فباهنر،تاپکیش،ولپارس

 

میلیارد تومان نام
12 انبوه سازی صنایع با بیشترین ورود
7 هتل
6 عرضه برق
67- بانکی صنایع با بیشترین خروج
36- فلزات اساسی
27- سرمایه گذاری

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
18.2 کرومیت 49.3 سدبیر
15.9 حفارس 21.6 وثنو
14.6 ثتران 11 وسدید
12.8 زماهان 5.5 پدرخش
10.4 نخریس 3.8 شصفها

حجم مشکوک ماهانه

فسديد كيا وثنو سدشت
سدبير شمواد تيپيكو زشگزا
قتربت دسانكو ثجنوب فخاس
شصفها غالبر ثتوسا كوير
عاليس سخاش خبازرس سپيد
گوهران فنورد سشمال ددانا
بسويچ زكشت پتاير گپارس
كفپارس كسرام ومدير ساروج
فسپا جم پيلن كساپا غشهد

خرید سنگین حقیقی

در نماد لازما   3 کد حقیقی هر کدام 625 میلیون مجموع 1.8 میلیارد تومان خرید کردند.

لازما 3 625 1875
قتربت 5 327 1635
وبرق 7 260 1820
ثتوسا 35 221 7735
تمحركه 10 198 1980
قيستو 3 150 450
بميلا 3 145 435
كباده 5 143 715
ثجنوب 333 129 42957
فسديد 38 127 4826
ثزاگرس 1 119 119
وثنو 799 115 91885
رفاه 12 102 1224
نتوس 3 100 300

فروش سنگین حقیقی

در گپارس 7 کد ، هر کد 360 میلیون مجموعا 2.5میلیارد تومان فروختند

گپارس 7 360 2520
كساپا 35 344 12040
وآيند 18 263 4734
وايران 11 220 2420
سدبير 437 189 82593
جم 52 151 7852
وثنو 670 137 91790
فسديد 36 135 4860
بازرگام 20 127 2540
فالوم 1 122 122
سدشت 293 109 31937
شرنگي 135 107 14445

کف حمایت 3 ماهه

فسديد لوتوس ومهان وآيند خبازرس
چفيبر بهير شرانل غزر وپسا
پشاهن بكابل بسويچ باران حپارسا
وامين ساذري نيرو فاذر دجابر
قتربت ددانا واتي پاكشو جهرم
سيتا غمهرا كورز ولقمان وآتوس
تنوين جم پيلن ميدكو وپست سفارود
تكاردان داراب سمايه ثجوان ساراب
خليبل كوير فنرژي فنوال ما

 

نظرات کاربران