گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/11/10

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل نزولی است. شاخص هم‌وزن نیز در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. امروز نمادهای کوچک و متوسط عرضه بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 5224 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی و ماهانه، کاهش قابل توجهی نداشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1390 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای دومین روز متوالی با ثبت رقم 492 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 266 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای چهارمین روز متوالی با ثبت رقم 416 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.
ارزش صف‌های خرید 214 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 40 میلیارد تومان افزایش داشته است.
از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 31 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 206 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه انبوه سازی با ثبت رقم 653 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 436 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) و خودرویی با ارزش معاملات 416 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه زراعت با ارزش معاملات 181 میلیارد تومان (2.4 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه رایانه با ارزش معاملات 69 میلیارد تومان (1.9 برابر میانگین هفتگی) و گروه عرضه برق و گاز با ارزش معاملات 59 میلیارد تومان (1.7 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.47%- 9,932- 2,110,335 شاخص کل
0.57%- 4,183- 734,397 شاخص هم وزن
1.0% 33,600,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 172
تعداد کل نمادهای منفی 621
تعداد صف های خرید 48
ارزش صف های خرید 214 میلیارد تومان نسبت به میانگین هفتگی 40 میلیارد تومان افزایش
تعداد صف های فروش 69
ارزش صف های فروش 206 میلیارد تومان کاهش 31 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.8
برآیند ورود و خروج پول 493 میلیارد تومان خروج نقدینگی خروج 1390 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 5.3 همت نسبت به میانگین هفتگی و ماهانه، کاهش قابل توجهی نداشته
معاملات سنگین بازار کرومیت،شگستر،ثجنوب،وساخت،نخریس،وپترو،وایران،ثغرب،زشگزا،ثبهساز،خاذین،زقیام

 

میلیارد تومان نام
15 انبوه سازی صنایع با بیشترین ورود
7 زراعت
0/7 پیمانکاری
108- خودرو صنایع با بیشترین خروج
87- بانکی
44- شیمیایی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
30.8 ثتران 12.3 زماهان
17.6 ثغرب 10.6 شرنگی
15.2 وساخت 10.2 ونیرو
13.9 سدشت 6.8 پدرخش
13.3 زقیام 6.7 نخریس

حجم مشکوک ماهانه

تابا وآفر لازما فخاس
بركت فنورد ومدير مارون
دتماد تجلي گپارس جم
لخزر پسهند بتك ثنور
فسپا ثفارس مفاخر باران
كصدف شرنگي تفيرو فافق
سمايه كوير وليز ثجنوب
شتولي وپترو دلر زقيام
زشگزا بهير سصفها قجام
زمگسا شزنگ سخاش توريل

خرید سنگین حقیقی

در نماد ثزاگرس 7 کد حقیقی هر کدام 222 میلیون مجموع 1.5 میلیارد تومان خرید کردند.

وخاور2 1 13475 13475
فولاد2 1 12479 12479
كپارس2 1 2178 2178
قتربت 2 259 518
ثزاگرس 7 222 1554
قيستو 3 198 594
دتماد 27 177 4779
لازما 70 151 10570
خفولا 33 141 4653
كباده 6 134 804
قشرين 69 113 7797
كسرام 45 109 4905
وحافظ 1 108 108
وآفر 148 106 15688
قجام 71 104 7384

فروش سنگین حقیقی

در وسدید 39 کد ، هر کد 206 میلیون مجموعا 8 میلیارد تومان فروختند

وخاور2 1 13475 13475
لطيف2 1 2897 2897
وسديد 39 206 8034
خفولا 21 205 4305
كساپا 9 184 1656
سدبير 55 165 9075
بهير 19 160 3040
وآفر 105 159 16695
بازرگام 26 146 3796
لازما 79 131 10349
قشرين 69 131 9039
دتماد 46 126 5796
فسديد 14 113 1582
گپارس 20 104 2080
حشكوه 15 102 1530

کف حمایت 3 ماهه

فسديد لوتوس ومهان وآيند خبازرس
چفيبر بهير شرانل غزر وپسا
پشاهن بكابل بسويچ باران حپارسا
وامين ساذري نيرو فاذر دجابر
قتربت ددانا واتي پاكشو جهرم
سيتا غمهرا كورز ولقمان وآتوس
تنوين جم پيلن ميدكو وپست سفارود
تكاردان داراب سمايه ثجوان ساراب
خليبل كوير فنرژي فنوال ما

 

نظرات کاربران