گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/12/02

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. شاخص هم‌وزن نیز در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. امروز نمادهای شاخص‌ساز عرضه بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 3271 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 12% و نسبت به میانگین ماهانه 25% کاهش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1133 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای یازدهمین روز متوالی با ثبت رقم 244 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 350 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد 169 میلیارد تومان ورود نقدینگی بوده‌اند. این سومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی وارد این صندوق‌ها می‌گردد.
ارزش صف‌های خرید 401 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 40 میلیارد تومان افزایش داشته است. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش هم با افزایش 37 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 212 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 452 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های انبوه سازی با ارزش معاملات 278 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات 168 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه محصولات فلزی با ارزش معاملات 59 میلیارد تومان (2.3 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه وسایل ارتباطی با ارزش معاملات 18 میلیارد تومان (1.8 برابر میانگین هفتگی) و گروه ماشین آلات برقی با ارزش معاملات 37 میلیارد تومان (1.7 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.03%- 573- 2,070,844 شاخص کل
0.02%- 156- 726,933 شاخص هم وزن
0.8% 33,200,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 251
تعداد کل نمادهای منفی 532
تعداد صف های خرید 58
ارزش صف های خرید 401 میلیارد تومان نسبت به میانگین هفتگی 40 میلیارد تومان افزایش
تعداد صف های فروش 46
ارزش صف های فروش 212 میلیارد تومان افزایش 37 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.8
برآیند ورود و خروج پول 244 میلیارد تومان خروج نقدینگی خروج 1133 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 3.3 همت نسبت به میانگین هفتگی، 12% و نسبت به میانگین ماهانه 25% کاهش
معاملات سنگین بازار فنر،آردینه،کسرا،خزامیا،زشگزا،حشکوه،سدشت،رنیک،بکاب،کماسه،غگیلا

 

میلیارد تومان نام
20 کانی غیرفلزی صنایع با بیشترین ورود
20 غذایی
10 زراعتی
48- بانکی صنایع با بیشترین خروج
32- خودرویی
20- شیمیایی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
18.7 خزامیا 36.7 فنر
14.3 حفارس 11.2 بیوتیک
11.4 کساپا 7.9 ثنوسا
10 بکاب 4 وآذر
10 غناب 3.9 وثوق

حجم مشکوک ماهانه

شدوص شليا كهمدا
استقلال كيا وحافظ
ولبهمن بكاب خزاميا
وصنعت آرمان كساپا
وبشهر فروي دماوند
وجامي فجر كوثر
دحاوي غپونه لپيام
وشهر خريخت زاگرس
فلامي ثاژن شساخت
بمولد حشكوه ونيكي
فكمند غيوان تفيرو

خرید سنگین حقیقی

در نماد ثتوسا 12 کد حقیقی هر کدام 210 میلیون مجموع 2.5 میلیارد تومان خرید کردند.

ثتوسا 12 210 2520
تپولا 1 186 186
قشرين 9 171 1539
مداران 4 150 600
غگلپا 16 150 2400
شرنگي 52 129 6708
دهدشت 4 123 492
وحكمت 18 121 2178
قيستو 6 120 720
حرهشا 6 109 654
قمرو 14 100 1400

فیلتر کندل اینگولفینگ

سباقر خزاميا
آپ خاور
زشگزا غگل
تماوند ماديرا
حفارس غالبر
وپسا ساذري
غگلپا ددام

کف حمایت 3 ماهه

اميد شستا وپست ساروج
كفرآور ومهان كگل شيران
بموتو شرانل وبيمه شخارك
فروس شبهرن رتكو اردستان
وامين شفن شفا شراز
وخاور ونفت وسينا پرديس
سيتا اتكاي اتكام دارو
شصفها وسرمد تاپيكو قچار
تنوين ولقمان ومدير شاراك
تكاردان سبجنو پاسا وتوسم

 

نظرات کاربران