گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/12/01

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. شاخص هم‌وزن نیز در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. امروز نمادهای شاخص‌ساز تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 3602 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 7% و نسبت به میانگین ماهانه 19% کاهش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 954 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای دهمین روز متوالی با ثبت رقم 380 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 481 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت با ثبت رقم 174 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.
ارزش صف‌های خرید 465 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 106 میلیارد تومان افزایش داشته است. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش هم با افزایش 15 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 177 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه دارویی با ثبت رقم 442 میلیارد تومان (3.4 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات 343 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) و انبوه سازی با ارزش معاملات 306 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه دارویی با ارزش معاملات 442 میلیارد تومان (3.4 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه اطلاعات و ارتباطات با ارزش معاملات 17 میلیارد تومان (1.5 برابر میانگین هفتگی) و گروه عرضه برق و گاز با ارزش معاملات 40 میلیارد تومان (1.4 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.04% 739 2,071,514 شاخص کل
0.03%- 192- 727,086 شاخص هم وزن
1.0%- 32,900,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 261
تعداد کل نمادهای منفی 502
تعداد صف های خرید 51
ارزش صف های خرید 465 میلیارد تومان نسبت به میانگین هفتگی 106 میلیارد تومان افزایش
تعداد صف های فروش 46
ارزش صف های فروش 177 میلیارد تومان افزایش 15 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 3.3
برآیند ورود و خروج پول 380 میلیارد تومان خروج نقدینگی خروج 954 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 3.6 همت نسبت به میانگین هفتگی، 7% و نسبت به میانگین ماهانه 19% کاهش داشته
معاملات سنگین بازار بیوتیک،آردینه،سصفها،بتهران،سفارس،وسپه،بمولد

 

میلیارد تومان نام
32 دارویی صنایع با بیشترین ورود
20 بیمه
13 غذایی
92- خودرو صنایع با بیشترین خروج
55- فلزات
53- بانکی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
123.8 بیوتیک 16.2 خلنت
23.4 کساپا 12.7 ثجنوب
5.6 بپردیس 11.3 آس پ
5.5 بتهران 4.9 وساخت
5.1 قصفها 4.5 ولبهمن

حجم مشکوک ماهانه

ثنام بالبر بمولد
قصفها شسپا فكمند
ولبهمن فايرا پكوير
وصنعت ونيكي حرهشا
سپرمي تفيرو وحافظ
دحاوي وهور گكيش
بيوتيك وشمال بپرديس
فخاس وسپه واحصا
تكيميا فروي كساپا
غمارگ فجوش بتهران

خرید سنگین حقیقی

در نماد وحافظ 50 کد حقیقی هر کدام 274 میلیون مجموع 13.7 میلیارد تومان خرید کردند.

كحافظ2 1 16014 16014
وبصادر2 1 13804 13804
مبين2 1 3623 3623
وحافظ 50 274 13700
قشرين 4 219 876
دشيري 1 194 194
لپيام 13 148 1924
فالوم 7 145 1015
خفولا 7 115 805
غپونه 14 114 1596
قيستو 8 112 896
غشوكو 13 110 1430
مبين 68 106 7208
وجامي 9 102 918
وآيند 11 102 1122

فیلتر کندل اینگولفینگ

دامين قصفها
كفرآور وصنعت
شفارا بمولد
خليبل قشهد
گكوثر

کف حمایت 3 ماهه

اميد شستا وپست ساروج
كفرآور ومهان كگل شيران
بموتو شرانل وبيمه شخارك
فروس شبهرن رتكو اردستان
وامين شفن شفا شراز
وخاور ونفت وسينا پرديس
سيتا اتكاي اتكام دارو
شصفها وسرمد تاپيكو قچار
تنوين ولقمان ومدير شاراك
تكاردان سبجنو پاسا وتوسم

 

نظرات کاربران