گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/11/01

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز نزولی است. امروز نمادهای کوچک و متوسط عرضه بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند. 

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 5734 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی و ماهانه، افزایش قابل توجهی نداشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1902 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای ششمین روز متوالی با ثبت رقم 673 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 768 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای دومین روز متوالی با ثبت رقم 31 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید 86 میلیارد تومان است که کاهش 59 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد.

همچنین ارزش صف‌های فروش هم با کاهش 151 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی همراه بوده و در محدوده 409 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه فلزات اساسی با ثبت رقم 1127 میلیارد تومان (3 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات 463 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات 371 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه فلزات اساسی با ارزش معاملات 1127 میلیارد تومان (3 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه لاستیک و پلاستیک با ارزش معاملات 78 میلیارد تومان (2.4 برابر میانگین هفتگی) و گروه خدمات فنی با ارزش معاملات 30 میلیارد تومان (1.8 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0/63%- 13,724- 2,153,203 شاخص کل
1/33%- 10,030- 744,302 شاخص هم وزن
2/50% 32,400,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 163
تعداد کل نمادهای منفی 615
تعداد صف های خرید 38
ارزش صف های خرید 86میلیارد تومان کاهش59 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 69
ارزش صف های فروش 409 میلیارد تومان کاهش 151 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1/3
برآیند ورود و خروج پول 673میلیارد تومان خروج نقدینگی خروج 1902 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 8/5 همت نسبت به میانگین هفتگی و ماهنه تغییری نداشته است
معاملات سنگین بازار ذوب، خبنیان، وسبحان، ثتران، وایران، آ س پ، ثشاهد، بوعلی، پدرخش، پکرمان، فسبزوار، ثباغ

 

میلیارد تومان نام
17 لاستیک صنایع با بیشترین ورود
7 انبوه سازی
2/5 کاشی و سرامیک
190- فلزات اساسی صنایع با بیشترین خروج
83- پالایشی
70- بانکی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
126/1 ذوب 78/1 فصبا
28/7 وثنو 9/1 آباد
17/8 وایران 9/1 ثغرب
15/1 تمحرکه 8/6 وسدید
14/8 سنیر 8/3 سیلام

حجم مشکوک حداقل 4  برابر ماه

فسديد وسبحان ثجوان
فصبا فبستم خديزل
تمحركه كروي وهامون
كيمياتك كباده شفا
سهرمز آباد شبندر
وثنو سنير تاپيكو
پكرمان ذوب وايران
ثجنوب پسهند سفار

خرید سنگین حقیقی

در نماد خفولا 50 کد حقیقی هر کد 201 میلیون مجموع 10 میلیارد خرید کردند

پكوير2 1 3675 3675
ونوين2 1 2003 2003
وتوسكا 2 202 404
خفولا 50 201 10050
آ س پ 44 196 8624
ثتوسا 3 128 384
وآفر 39 116 4524
فسديد 82 115 9430
ولقمان 1 108 108
وسبحان 237 105 24885

فروش سنگین حقیقی

در وسالت 17 کد ، هر کد 4813 میلیون مجموع  81 میلیارد تومان فروختند

وسالت2 17 4813 81821
وثوق 2 415 830
رتكو 7 369 2583
پلاست 2 300 600
كقزوي 38 286 10868
فافزا 5 179 895
شصفها 22 165 3630
وآيند 33 151 4983
فروسيل 72 139 10008
فكمند 1 138 138
كصدف 23 131 3013
سفار 196 128 25088
خفولا 85 118 10030
فسديد 82 115 9430
وزمين 5 114 570
پلوله 11 112 1232
كيميا 50 106 5300
شپاس 69 105 7245
كساپا 21 103 2163
ذوب 1479 102 150858

کف حمایت 3 ماهه

فسديد لخانه ولقمان شتولي كاريز رفاه
وخاور خبازرس قنقش وشهر فبستم اتكاسا
شفارا جهرم خاهن فنرژي كازرو شليا
تنوين وفردا حرهشا پلوله گپارس تاتمس
خليبل بفجر خفولا كارام خفناور وشمال
قاروم وآتوس فجهان سايرا فايرا آرمان
سپ ساراب معيار پاكشو ارفع شكف

 

نظرات کاربران