اخبار

شرکت تامین سرمایه نهاد مالی تخصصی است که به ارائه انواع خدمات مالی شامل ارزشگذاری مشاوره، ادغام و تملیک و … مبادرت می ورزد، همچنین این شرکت ها به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه گذاران فعالیت می کند و می تواند فعالیت های کارگزاری معامله گری بازارگرددانی، مشاوره، سبدگردانی، پذیره نویسی، تعخد پذیره نویسی و عاملیت های مشابه را با اخذ مجوز از سازمان انجام دهد.

منتشر شده در ۲۴ تیر ۱۴۰۳

گزارش آماری بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۳/04/24

منتشر شده در ۲۳ تیر ۱۴۰۳

گزارش آماری بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۳/04/20

منتشر شده در ۲۳ تیر ۱۴۰۳

گزارش آماری بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۳/04/23

منتشر شده در ۱۹ تیر ۱۴۰۳

گزارش آماری بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۳/04/19

منتشر شده در ۱۸ تیر ۱۴۰۳

گزارش آماری بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۳/04/18

منتشر شده در ۱۷ تیر ۱۴۰۳

گزارش آماری بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۳/04/17

منتشر شده در ۱۶ تیر ۱۴۰۳

گزارش آماری بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۳/04/16

منتشر شده در ۱۳ تیر ۱۴۰۳

گزارش آماری بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۳/04/13

منتشر شده در ۱۲ تیر ۱۴۰۳

گزارش آماری بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۳/04/12