کتاب “اوراق بهادار بادرآمد ثابت”

دسته بندی اخبار بورس

کتاب اوراق بهادار با درآمد ثابت- اثری از فرانک جی فبوزی و استیون وی. مان ترجمه: شرکت تأمین سرمایۀ امید سال ۱۳۹۷ انتشارات بورس این کتاب در پنج جلد منتشر شده است.

شرکت تأمین سرمایه امید در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی خود تقدیم می کند:

با گسترش روزافزون علوم مالی در ایران، تقاضا و تمایل به روشهای جدید تأمین مالی دستخوش تغییرات در خور توجهی شده است. در بستر تلاش برای طراحی و استفاده از ابزارهای مالی مختلف و تطبیق آنها با قوانین و سایر الزامات کشور، تسلط و دانش کافی در مورد تاریخچه، گستردگی و مسائل مختلف مربوط به این ابزارها، ضروری است. یکی از مهمترین بخشها در بازارهای مالی، بخش اوراق بهادار با درآمد ثابت هستند که
سابقه آنها در دنیای تجارت به قرنها پیش باز می گردد و مقالات، کتب و پژوهشهای متعددی در این زمینه ارائه شده است. با این وجود، در ایران، تحقیقات و تألیفات کافی در باب اوراق بهادار با درآمد ثابت وجود نداشته و در زمینه تولید، بهره برداری صحیح و کسب دانش موفقیت های چشمگیری به دست نیامده است.

فقدان کتاب مرجع تخصصی، کامل و جامع در زمینة اوراق بهادار با درآمد ثابت، ضرورت و نیاز به ترجمه و تألیف این اثر را نشان می دهد. این کتاب، رویکردی دقیق و مشتمل بر تمامی جنبه های مرتبط با این ابزارها را ارائه کرده و خواننده در صورت مطالعه این کتاب به درک عمیقی از سازوکارهای یکی از مهمترین بخش های بازار سرمایه، یعنی اوراق بهادار با درآمد ثابت دست خواهد یافت.

کتاب اوراق بهادار با درآمد ثابت، به همت فرانک جی فبوزی، دانشمند مالی آمریکایی و با همکاری نویسندگان و محققان مختلف جمع آوری شده و مشتمل بر 11 فصل است. نسخه اولیه آن در سال 1891 به چاپ رسیده و کتاب حاضر، هشتمین ویرایش این اثر در سال 2012 منتشر شده است. این کتاب، معرفی طیف وسیعی از محصوالت با درآمد ثابت و استراتژی های مدیریت پرتفوی با درآمد ثابت را ارائه می دهد. هدف این کتاب بررسی جامع ابزارهای نوین برای تحلیل، ارزش گذاری و مدیریت ابزارهای درآمد ثابت است. می توان اذعان
داشت که این کتاب به مثابه یک دایرة المعارف اوراق بدهی تلقی می شود.
علی رغم آن که نسخه ترجمه شده این کتاب، به عنوان ویرایش هشتم در سال 2012 منتشر شده است، ولی نو بودن مباحث مطرح شده و همچنین کاربردهای عملی آن برای استفاده کنندگان در بخش های پژوهشی و کاربردی بازار بدهی از مهمترین نکات مثبت کتاب پیشرو است.
ویرایش هشتم کتاب اوراق بهادار با درآمد ثابت فرانک فبوزی را می توان از لحاظ پوشش موضوعی به 11 بخش کلی تقسیم کرد. بخش اول، شامل فصول 1 تا 9 ،پیش زمینه ای از اوراق بهادار با درآمد ثابت، شامل مرور انواع بازارها و ویژگی های اوراق، ریسک های مرتبط با آن، شاخص های بازار اوراق قرضه، معاملات الکترونیک، قیمت گذاری اوراق قرضه و ریسک و ساختار نرخ بهره ارائه می دهد. بخش دوم، شامل فصول 8 تا 21 ،به معرفی جامع انواع اوراق بهادار دولتی و شرکتی می پردازد. بخش سوم، محصوالت ضمانت شده از جمله اوراق بهادار با پشتوانة رهنی و اوراق بهادار با پشتوانة کارت اعتباری را ارائه می کند که در فصول 22 تا 13 پوشش داده شده است. ساختارهای زمانی نرخ های بهره، فصول 13 تا 18 کتاب است. بخش پنجم کتاب از فصول 21 تا 22 ،به انواع مدل های ارزشیابی اوراق قرضه می پردازد. ریسک اعتباری، به طور گسترده از فصول 21 تا 23 تحت پوشش قرار گرفته است. بخش هفتم، مدل های ریسک چندعاملی را ارائه می کند که در قالب فصول 23 تا 29 ارائه شده است. فصول 28 تا 39، به طور گسترده، مسئله مدیریت پرتفوی انواع اوراق قرضه را مورد بررسی قرار می دهد. بخش نهم، شامل فصول 38 تا 39 به ابزارهای مشتقه و کلیة مسائل مربوط به آنها می پردازد.
بخش پایانی کتاب از فصول 38 تا 11 ،مباحث ارزیابی عملکرد و تحلیل تخصیص بازده را تحت پوشش قرار می دهد.
امیدواریم این کتاب بتواند در زمینة گسترش علوم مالی و افزایش دانش فعالین بازار سرمایه، دانشگاهیان و علاقه مندان به بازار اوراق بدهی در کشور گامی اساسی بردارد و خلاء تئوریک موجود در این زمینه را تا حد زیادی پوشش دهد.

 

 

نظرات کاربران