چرا صنعت ساختمان در اقتصاد چین مهم است؟

دسته بندی اخبار بورس

نمودار ذیل درصد سهم فعالیت های ساختمانی در GDP کشورهای مختلف را از سال 1997 نشان مى دهد. پس از بحران مالی جهانی در سال 2008، چین به یک اقتصاد وابسته به ساخت و ساز تبدیل شده و سهم صنعت ساختمان حدود 28% از GDP چین می باشد.

رشد صنعت ساختمان می تواند باعث رشد صنایعی همچون فلزات،سیمان،شیشه،پلیمر و … در دنیا شود.

 

 

 

نظرات کاربران