معاونان و مدیران شرکت

شرکت تأمین سرمایه امید در تاریخ 1390/08/23 نزد اداره ثبت شرکت ها در تهران به شماره 418229 ثبت گردید و در تاریخ 1390/09/09 با شماره 160556 مجوزفعالیت خود را از سازمان بورس اوراق بهادار تهران اخذ نمود و به عنوان اولین شرکت در میان شرکت های تأمین سرمایه در تاریخ 1396/09/29 در بورس اوراق بهادار عرضه گردید.

معاونین شرکت

مدیران شرکت

staff