مشخصات تیم سبدگردانی

دکتر میلاد رحمانیانی

مدیر سبد – دکتری اقتصاد مالی

 

محدثه منادی

تحلیلگر سبد – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

 

کاظم بهبودی

حسابدار سبد – کارشناسی ارشد حسابداری