سخنرانی آقای دکتر دریابر در همایش بزرگ تأمین مالی (۱۳۹۹/۱۱/۲۰)