بازدهی

عملکرد مناسب صندوق های سهامی تحت مدیریت تامین سرمایه در هر دوره زمانی نسبت به شاخص کل بازار سرمایه می تواند بیانگر توانمندی تیم اجرایی شرکت در سبدگردانی باشد.