نوع اوراق بهادار تحت مدیریت

  • کلیه اوراق بهاداری که در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران پذیرفته شد‌ه‌اند.
  • اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که مجوز انتشار از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ نموده اند.
  • گواهی های سپرده منتشره توسط بانک ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.