اعضای کمیته ریسک

کمیته مدیریت ریسک بر اساس الزامات حاکمیت شرکتی و اختیارات تفویض شده از سوی هیئت‌ مدیره، با هدف کمک به ایشان برای دستیابی به اهداف و برنامه‌های استراتژیک شرکت شکل گرفته است. این کمیته ضمن اخذ مشاوره از خبرگان و کارشناسان مجرب در حیطه بازارهای مالی، سعی بر یکپارچه‌سازی مدیریت ریسک فعالیت‌های شرکت، ارائه پیشنهاد‌های لازم در راستای افزایش بهره‌وری آن و کمک به مدیران ارشد در تصمیم‌‌گیری‌ها دارد. همچنین این کمیته به صورت ماهانه، مناسب بودن چارچوب مدیریت ریسک شرکت را ارزیابی و کنترل نموده و نتایج را به هیئت مدیره گزارش می‌نماید. اعضای این کمیته به شرح ذیل است:

staff