عبدالله دریابر
نام و نام خانوادگی : عبدالله دریابر
پست الکترونیک : a.daryabor@omidib.com
سمت : معاون خدمات مالی
شماره تماس:  02154906